Na pierwszym planie: tyły głów uczestników Kongresu. W tle telebim, na który kobieta mówi: Nie chcemy, żeby ludzie używali wobec nas zdrobnień naszych imion i określeń typu „słoneczko”

Postulaty IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Prezentujemy całość postulatów IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, a także wcześniejszych Konwentów regionalnych i tematycznych. Wszystkie postulaty zostały przyjęte w całości podczas głosowania przez uczestników Kongresu. Niemal wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Postulaty z Konwentów regionalnych i tematycznych

Samorzeczniczki i samorzecznicy

 • Chcemy podejmować własne decyzje i chcemy być pytani o własne zdanie.
 • Chcemy zrozumienia naszych spraw, potrzeb i oczekiwań.
 • Chcemy podejmować pracę.
 • Chcemy uczestniczyć w tworzeniu prawa.
 • Chcemy, żeby nasze prawa były przestrzegane i akceptowane.
 • Chcemy mieć prawo do edukacji.
 • Chcemy pełnej dostępności w każdej dziedzinie życia.
 • Chcemy mieć prawo do bycia w związku.
 • Chcemy być traktowani jak dorośli, bo nimi jesteśmy.
 • Nie chcemy być traktowani po dziecinnemu.
 • Nie chcemy być chwaleni za głupoty, tylko za konkrety.
 • Nie chcemy, żeby ludzie używali wobec nas zdrobnień naszych imion i określeń typu „słoneczko”.
 • Nie chcemy być głaskani po głowie.
 • Liderami i liderkami dyskusji o niepełnosprawności powinni być: samorzeczniczki i samorzecznicy.
 • Starsze osoby, zwłaszcza te doświadczające niepełnosprawności, powinny być szerzej włączane i zauważane w działaniach rzeczniczych – solidarność międzypokoleniowa!
 • Potrzebujemy więcej sojuszników i sojuszniczek wśród polityków i decydentów.
 • Częściej wykorzystujmy media jako naszych sojuszników.

Równość wobec prawa i dostęp do wymiaru sprawiedliwości

 • Konwent postuluje zniesienie ubezwłasnowolnienia na rzecz decyzji wspomaganych.
 • Konwent zwraca uwagę, że organizacje pozarządowe powinny zadbać, by ich eksperci byli biegłymi sądowymi.
 • Konwent widzi konieczność dalszego szkolenia pracowników sądów, sędziów, prokuratorów i policjantów w zakresie pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna

 • Konsultowanie zakresu dostępności z osobami z niepełnosprawnościami oraz organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Siedziby instytucji nie mogą być lokowane w zabytkowych budynkach, w sytuacji, kiedy istniejące bariery nie mogą być usunięte z powodu braku zgody konserwatora zabytków.
 • Większa dostępność architektoniczna w instytucjach (obecność wind).
 • Dostępność biur poselskich i senatorskich to konieczność.

Transport publiczny

 • Zwiększenie częstotliwości kursów autobusów niskopodłogowych.
 • Zwiększenie liczby i częstotliwości kursów tramwajów niskopodłogowych.
 • Więcej miejsca na wózki w autobusach i tramwajach – zbyt mała przestrzeń w pojeździe do swobodnego manewrowania wózkiem.
 • Przeszkolenie kierowców komunikacji miejskiej (m.in. wyczulenie na guzik „OzN”).
 • Dostępne przystanki:
  • zwiększenie dostępności architektonicznej (w tym również zwrócenie uwagi na zagrożenie pożarowe i powodziowe w przypadku przejść podziemnych),
  • zwiększenie liczby toalet i komfortek,
  • zwiększenie dostępności informacyjno-komunikacyjnej (informacje o awariach, wypadkach i utrudnieniach, zmianach tras).
 • Lepsze skomunikowanie dworców PKP z komunikacją miejską (zbyt duże odległości i bariery architektoniczne).
 • Stop wykluczeniu komunikacyjnemu mniejszych miejscowości – przywrócenie i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i pociągów (w tygodniu i w weekendy).
 • Zwiększenie floty pojazdów specjalistycznych i liczby kierowców.
 • Pomoc asystenta przy wsiadaniu do środków transportu specjalistycznego.
 • Przeszkolenie kadry obsługującej pojazdy transportu specjalistycznego.
 • Oznakowanie miejsc remontowanych w mieście Łodzi celem uniknięcia wypadków i zagrożenia życia.
 • Usprawnienie usługi korzystania z hulajnóg miejskich, aby uniknąć porzucania ich w miejscach, gdzie naraża to życie i zdrowie ludzi.

Dostępność – komunikowanie się

 • Tłumacz języka migowego powinien być rzeczywiście dostępny w każdym urzędzie i innej instytucji (może być to także możliwość skorzystania z wideotłumacza).
 • Procedury urzędowe wobec osób z problemem komunikowania się werbalnego powinny odbywać się z użyciem nowoczesnych technologii.
 • Uproszczenie formularzy, regulaminów i wniosków w instytucjach i urzędach.

Niezależne życie

 • Konwent uważa za konieczne wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących mieszkalnictwa, asystencji osobistej i placówek pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Niezależne życie – mieszkalnictwo

 • Sporządzenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji.
 • Przegląd zasobu mieszkań należących do Urzędu Miasta Łodzi (zliczenie pustostanów).
 • Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych dostępnych, przystępnych kosztowo.
 • Przegląd osób w DPS-ach oczekujących na mieszkania.
 • Zwiększanie co roku proporcji środków na usługi środowiskowe kosztem usług instytucjonalnych.
 • Uruchomienie Społecznych Agencji Najmu (SAN).
 • Wprowadzenie programu zamiany mieszkań.
 • Wprowadzenie ulg lub dopłat do mieszkań.
 • Sporządzenie planu zwiększenia liczby mieszkań wspomaganych.
 • Rozwój wspomaganych społeczności mieszkaniowych.
 • Pozyskanie środków na remonty mieszkań (wyremontowanie pustostanów).
 • Uruchomienie programu „Mieszkanie dla pracującej osoby z niepełnosprawnością”.

Edukacja

 • Uwrażliwianie rówieśników, samorządów uczniowskich, rad rodziców i nauczycieli na uczniów z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami niewidocznymi i zaburzeniami rozwojowymi.
 • Uwzględnienie w materiałach edukacyjnych i terapeutycznych wieku i etapu rozwojowego dziecka, tak by wykluczyć infantylizację treści edukacyjnych.
 • Uwzględnianie perspektywy i potrzeb rodzica z niepełnosprawnością w systemie edukacji.
 • Zapewnienie przepływu informacji o projektach, szkoleniach do mniejszych samorządów.
 • Szkoły i placówki edukacyjne powinny w szerszy sposób wspierać rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Wypracowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe w szkole.
 • Dedykowanie funduszy szkoleniowych dla nauczycieli również o tematyce dostępności dla uczniów i dla rodziców z niepełnosprawnościami.
 • Opracowanie procedur nauczania zdalnego z uwzględnieniem dostępności dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Praca – postulaty do podmiotów tworzących prawo w zakresie rynku pracy osób z niepełnosprawnościami

 • Likwidacja pułapki rentowej.
 • Realizacja wsparcia w okresie adaptacyjnym w miejscu pracy w celu zaaklimatyzowania nowo zatrudnionego pracownika czy pracowniczki z niepełnosprawnością w nowym miejscu pracy.
 • Zestandaryzowanie etapu diagnozy potrzeb w aktywizacji zawodowej bez względu na rodzaje finansowania tego procesu.
 • Powołanie pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami w każdej gminie oraz doradcy lub doradczyni dla pracodawców.
 • Wzmocnienie kontroli warunków pracy i faktycznej pracy wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie powstawaniu sztucznych stanowisk pracy zdalnej, na których pracownicy z niepełnosprawnościami skarżą się na brak kontaktu z przełożonymi oraz zespołem.
 • Położenie większego nacisku na kompetencje pracownika z niepełnosprawnością, a nie na środki pieniężne i dotacje.
 • Uświadamianie pracodawców nt. Konwencji ONZ oraz praw osób z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie coacha lub mentora, który będzie towarzyszył osobie z niepełnosprawnością na każdym etapie aktywizacji zawodowej, także w miejscu pracy (do 3 miesięcy).
 • Uwzględnienie asystentów i trenerów biegle komunikujących się w polskim języku migowym oraz znających kulturę i środowisko Głuchych w programach skierowany do świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Praca – postulaty do środowiska osób z niepełnosprawnościami

 • Wzrost świadomości osób z niepełnosprawnościami w zakresie prawa pracy oraz możliwości podejmowania zatrudnienia bez względu na zapisy w orzeczeniach.
 • Zmiana postaw osób z niepełnosprawnościami – obecnie w wielu przypadkach nie ujawniają niepełnosprawności i nie otrzymują w pełni należytych praw związanych z niepełnosprawnością z obawy przed stygmatyzacją.

Praca – postulaty do pozostałych interesariuszy systemu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

 • Wprowadzenie tematyki niepełnosprawności i pracy w różnorodnym zespole jako elementu obowiązkowego na studiach dla osób rekrutujących do pracy.
 • Ocenianie pracownika pod kątem kwalifikacji, a nie stopnia niepełnosprawności.
 • Udostępnienie szerokiego wachlarza instrumentów wsparcia bezrobotnej osoby z niepełnosprawnością, możliwych do zastosowania w zależności od zdiagnozowanych indywidualnych barier i potrzeb.
 • Zwiększenie liczby ofert pracy adresowanych do osób z wykształceniem wyższym i z większymi ambicjami zawodowymi.
 • Powołanie Centrum Komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i mowy w celu zwiększenia samodzielności i dostępności w komunikowaniu w polskim języku migowym.
 • Działania uświadamiające współpracowników w zakresie potrzeb oraz indywidualnych możliwości osób z niepełnosprawnościami.

„Dylematy reprezentacji”. Postulaty z sesji równoległych IX Kongresu

Sesja 1. „Nic o nas bez nas – jak wzmocnić głos self-adwokatów?”

 • Dostępność kursów i szkoleń dla osób, które chcą zostać self-adwokatami, w formie zdalnej i stacjonarnej.
 • Branie pod uwagę głosów self-adwokatów z wykorzystaniem mediów masowych. Jeśli mamy wydarzenia, na których ustalamy zasady dla danej grupy, to zgodnie z zasadą „Nic o nas bez nas” powinniśmy zaprosić przedstawicieli takiej grupy, żeby ich bezpośrednio zapytać o ich potrzeby oraz wyzwania.
 • Chcemy więcej osób wspierających w niezależnym życiu i w dążeniu do samodzielności.
 • Więcej warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, środowiskowych domów samopomocy, mieszkań treningowych.
 • Wzmacniania i nie wykluczania głosów self-adwokatów, zgodnie z zasadą „Nic o nas bez nas”.
 • Dostępność miejsc publicznych, dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna.
 • Reprezentacja w polityce, wizyty OzN w instytucjach, rozmowa, poważne traktowanie, obecność polityków na wydarzeniach o wspieraniu OzN.
 • Edukacja obywatelska, edukacja włączająca – punkt początkowy to wysłuchanie głosów grup nieformalnych.
 • Udział w konsultacjach społecznych, potrzeba rzeczników OzN w mniejszych miastach, uczestniczenie w życiu miasta, społeczności lokalnej, aktywność, zespoły konsultacyjne.
 • Widoczność OzN w mediach społecznościowych, telewizji, urzędach.
 • Więcej mieszkań treningowych, bezpieczne docelowe mieszkania.
 • Odpowiednio przygotowani specjaliści w mieszkaniach treningowych.
 • Nie budujmy nowych DPS-ów – stop DPS-om.
 • Kształcenie pracodawców nt. korzyści z zatrudniania OzN i różnorodności niepełnosprawności.
 • Zwiększyć realną komunikację w miejscu pracy.
 • Zmniejszać dyskryminację na rynku pracy.
 • Likwidacja pułapki rentowej.
 • Likwidacja złych praktyk w zatrudnianiu OzN (jako przykład zatrudnianie OzN ze znacznym stopniem niepełnosprawności jako ochroniarzy).
 • Kierować pieniądze prosto do OzN, a nie do pracodawców, aby osoby same decydowały, jak je wydać.
 • #PieprzyćProduktywność (dot. niektórych niepełnosprawności).
 • Jeśli stan OzN nie rokuje poprawy, stopień znaczny niepełnosprawności powinien być przyznawany na stałe, a nie przedłużany.
 • Powinien zostać wprowadzony uproszczony system orzekania o niepełnosprawności, a w kompetentnej komisji orzeczniczej powinna być reprezentacja OzN.
 • Edukowanie i uświadamianie społeczeństwa o różnorodności osób z niepełnosprawnościami i o potrzebach środowiska, zwłaszcza o kosztach wynikających z doświadczania niepełnosprawności.
 • Edukować OzN, by poznały swoje prawa i wiedziały, jak działać w poszczególnych tematach, również na rzecz ruchu OzN.
 • Przygotowanie i edukacja osób wspierających, w tym rodziców, na temat ich własnych praw i tego, na co mogą wyrażać zgodę.
 • Zwiększenie potencjału dzieci z niepełnosprawnościami w systemie edukacji.
 • Potrzebne jest rozumienie potrzeb i akceptacja OzN jako grupy przez społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem polityków.
 • Potrzebne jest wspieranie OzN w samoakceptacji i odnalezieniu się w swojej niepełnosprawności.
 • Zwiększyć otwartość na grupę OzN.
 • Zmiana systemu na taki, w którym jest orzecznictwo o potrzebie wsparcia.
 • Stop segregacji OzN na rynku pracy.

Sesja 2. „Poza systemem – osoby z niepełnosprawnościami szczególnie wykluczone”

Dzieci z niepełnosprawnościami w pieczy zastępczej

 • Dążenie do osiągnięcia wskaźnika 0% dzieci w instytucjach całodobowych pobytu długoterminowego (zgodnie ze wskaźnikami z tzw. społecznej Strategii Deinstytucjonalizacji). Odejście od założeń Strategii Rozwoju Usług Społecznych, która zakłada, że w 2035 roku 85% dzieci będzie w pieczy zastępczej, czyli 15% dzieci pozostanie w instytucjach. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, w szczególności zawodowych, możliwość zatrudniania rodziców zastępczych na umowę o pracę, minimalne wynagrodzenie wskazane jako „przywiązane” do minimalnego wynagrodzenia przy zatrudnieniu na umowę o pracę, ulgi podatkowe i inne udogodnienia.
 • Skłonienie powiatów do tworzenia wyspecjalizowanych jednostek wsparcia dla rodziców zastępczych i powierzonych ich opiece dzieci (szczególnie z niepełnosprawnościami). Dziś te zadania realizują prawie zawsze powiatowe centra pomocy rodzinie i MOPS, które wyodrębniają taką jednostkę, gdzie wsparcie jest pomieszane z nadzorem – chcemy, żeby to wyglądało inaczej. Zlecanie zadań z obszaru wsparcia organizacjom pozarządowym (być może inne rozwiązanie niż Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który obecnie funkcjonuje w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), udrożnienie wsparcia, oddzielenie wsparcia od kontroli i finansów.
 • Szersze rozumienie roli asystentów rodziny i zwiększenie ich liczby, żeby w szczególny sposób wspierali oni te rodziny, które mają dzieci z niepełnosprawnością i w których są rodzice z niepełnosprawnością. Po to, żeby zatrzymać dzieci w rodzinie, kiedy jest to możliwe, a kiedy dzieci są poza rodziną, żeby wsparcie mogły dostawać rodziny zastępcze, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością.
 • Orzecznictwo powinno skupiać się na potrzebach dzieci, zamiast na chorobach czy deficytach.
 • Szczególnie ważna jest sytuacja dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), które dzisiaj nie otrzymują orzeczeń i nie widnieją w spisie OzN, jeśli nie mają niepełnosprawności intelektualnej.
 • Włączenie dzieci cudzoziemskich, migranckich, uchodźczych i każdej narodowości, które znajdują się na terenie Polski i trafiają do polskiego systemu pieczy zastępczej. Dziś mamy sytuację, że dzieci, które przyjechały po wybuchu wojny w Ukrainie, nie funkcjonują systemie pieczy zastępczej, nie dostają takiego wsparcia i takich świadczeń, jak dzieci polskie. Ten sam standard i dostępność dla każdego dziecka, bez względu na historię, narodowość, problemy, kraj pochodzenia czy kolor skóry.

Osoby niepełnosprawne w kryzysie bezdomności

 • Dobra praktyka – Finlandia i program housing first, czyli mieszkanie dla osób bezdomnych, odpowiednio dostosowane do potrzeb OzN.
 • Większy wpływ państwa na sytuację, mniejszy na przekazywanie finansów NGO, które zajmują się bezpośrednim wsparciem.
 • Powołanie Pełnomocnika ds. Osób Bezdomnych – ogólnopolskiego lub na poziomie wojewódzkim.
 • Brak meldunku to brak możliwości starania się o zasiłek czy oczekiwania na mieszkanie.

Kobiety i dziewczynki z niepełnosprawnościami

 • Powinna pojawić się jedna perspektywa płci i niepełnosprawności w każdej dziedzinie życia tak, aby nie rozmawiać o tych zagadnieniach osobno.
 • Powinny pojawić się Rzeczniczka do spraw Kobiet i Rzeczniczka do spraw OzN.
 • Rzeczniczka do spraw Kobiet i Rzeczniczka do spraw OzN oraz nowo powołana Rzeczniczka Praw Dziecka powinny mieć uwzględnione w swojej agendzie kobiety i dziewczynki z niepełnosprawnością.
 • Przy każdej Rzeczniczce powinna być rada, która będzie świadczyła usługi eksperckie.
 • Rada przy Rzeczniczce ds. Kobiet powinna składać się wyłącznie z kobiet.
 • Każda z Rzeczniczek powinna dysponować budżetem na badania – w celu rozpoznania wyzwań stojących przed kobietami i dziewczynkami z niepełnosprawnościami.
 • Problemy, których nie da się rozwiązać na poziomie postulatów: przemoc wobec dziewczynek i kobiet, zdrowie reprodukcyjne, seksualność, ubóstwo menstruacyjne.

Osoby LGBTQA+ z niepełnosprawnościami

 • Równe traktowanie związków partnerskich ze związkami małżeńskimi, które daje dostęp do dokumentacji czy wiedzy o przebiegu leczenia.
 • Systemowa włączająca edukacja seksualna dla dzieci, dla kadry, dla nauczycieli, wsparcie dla rodziców.
 • Bezpłatna diagnoza w kontekście neuroróżnorodności dla osób dorosłych.
 • Uregulowanie ustawy o zawodzie psychologa/psycholożki.
 • Przyspieszenie i włączenie strony społecznej do prac nad wspieranym podejmowaniem decyzji (np. zespół parlamentarny).
 • Obowiązkowe szkolenia z zakresu antydyskryminacji we wszystkich instytucjach publicznych i na rynku pracy.
 • Wdrożenie ustawowego zatrudnienia wspomaganego.
 • Zwiększenie liczby asystentów wspierających OzN, ale też przeszkolenie ich tak, żeby stali się profesjonalistami.
 • Zwiększenie świadomości zespołów orzeczniczych – wytyczne, szkolenia, a także wyższe płace.
 • Wytyczne dla służb publicznych w zakresie różnych interwencji, dyskryminacji krzyżowej i niebinarności.
 • Materiały i rzetelna wiedza, której brakuje – postulujemy, żeby na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki powstały – wspólnie przez ministerstwa wypracowane – materiały, informatory i infolinie, gdzie osoby mogą dostać wsparcie.
 • Kampania społeczna i edukacyjna.

Podsumowanie od prowadzących sesję

 • We wszystkich grupach wybrzmiewały problemy osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym.
 • Jedną z kluczowych rzeczy, o której każdy z nas musi pamiętać jest to, że dyskryminacja krzyżowa jest realna i bardzo poważnie wpływa na wykluczanie osób z niepełnosprawnościami. I że o problemach poszczególnych grup trzeba myśleć i mówić przekrojowo.

Sesja 3. „Prymat woli osoby z niepełnosprawnością – dylematy codzienności i systemu”

 • Prymat woli nad najlepszym interesem osoby.
 • Prawo do wspieranego podejmowania decyzji jest prawem człowieka zagwarantowanym przez Konwencję ONZ i musi być realnie stosowane wobec każdej osoby, również wobec osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
 • Prawo do komunikacji jest prawem człowieka. Każdy człowiek ma kompetencje do komunikacji.
 • Obowiązek odczytywania woli OzN i dekodowania jej komunikatów.
 • Umożliwienie realizacji samej siebie przez OzN. Jeśli umożliwimy jej realizowanie samej siebie, to zobaczymy, kim ona jest i czego pragnie. Odkodowywanie i próba zbudowania oświadczenia woli jest najtrudniejszym elementem wspierania człowieka, szczególnie w zakresie decydowania prawnego (np. o leczeniu, o spadku, umowie cywilnoprawnej).
 • Musimy jako Polska realizować postulat wyznaczony przez art. 12 Konwencji i stanowisko Komitetu ds. Osób z Niepełnosprawnościami i uznać, że nie ma możliwości zastępczego podejmowania decyzji przy pozbawianiu zdolności do czynności prawnych OzN. Prymat woli osoby jest najważniejszy, nawet z konsekwencjami błędów i trudnych sytuacji, które powstaną.
 • Edukacja włączająca dobrej jakości jest warunkiem zmiany myślenia społecznego. Wyszczególnione grupy to:
  • urzędnicy, którzy powinni być przygotowani do obsługi osób, które komunikują się alternatywnie,
  • rodzice, którzy stają się barierą w realizacji woli człowieka i z poczucia odpowiedzialności za OzN ograniczają prawa i wolności tej osoby,
  • pracowniczki i pracownicy placówek, w których przebywają OzN, którzy aby umożliwiać realizowanie woli, potrzebują miękkich szkoleń i superwizji.
 • Nowy rząd powinien jak najszybciej zająć się likwidacją ubezwłasnowolnienia.

Organizator Kongresu

Logo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami


Patronat honorowy

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Partnerzy

Logo European Disability Forum
Logo Christian Blind Mission

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami przygotowany został w ramach projektu „Ukraine war: OPD led disability inclusive response and recovery (Phase 2)” realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) w partnerstwie z European Disability Forum (EDF) w ramach inkluzywnej pomocy humanitarnej ze środków Christian Blind Mission (CBM)

Od lewej loga: Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Narodowego Instytutu Wolności oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 Nowe FIO

Sfinansowano w ramach projektu „Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami – organizacja nowoczesna” ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Logo Centrum Kreatywności Targowa

Patronat medialny

Logo dziennika Rzeczpospolita
Logo serwisu rp.pl
Logo Radia dla Ciebie
Logo czasopisma Więź
Logo portalu prawo.pl
Logo portalu ngo.pl
Logo portalu Niepelnosprawni.pl
Logo magazynu Integracja
Logo czasopisma Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pt. Społeczeństwo dla Wszystkich
Logo magazynu informacyjnego osób niepełnosprawnych pt. Nasze Sprawy
Logo magazynu Świat ciszy
Logo portalu Tyfloświat
Logo magazynu Pochodnia. Pod nim logo Polskiego Związku Niewidomych