Niebieski paragraf na białym tle

Przeczytaj projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami!

Minęło 11 lat od ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Niestety, nasz kraj wciąż jest daleki od pełnego jej wdrożenia. Niezbędne są konkretne zmiany przepisów, które przedefiniują sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Od lewej: logo Funduszy Europejskich. Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski i napis: Rzeczpospolita Polska, flaga unijna i napis: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dlatego od dwóch lat trwają prace nad projektem Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. To ogromna materia, poprzedzona dogłębną analizą obecnie funkcjonującego prawa pod kątem spójności i zgodności z Konwencją. Materiały analityczne od dawna dostępne są na stronie projektu.

Najważniejszym etapem jest jednak sprowadzenie rekomendacji wynikających z analizy do poziomu konkretnych przepisów, wraz z ich uzasadnieniem i wyliczeniem kosztów na kolejne lata. Przez minione 1,5 roku pracowali nad tym eksperci i specjaliści, naukowcy i praktycy, legislatorzy i ekonomiści. Łącznie kilkadziesiąt osób z całej Polski, w tym oczywiście osoby z niepełnosprawnościami i członkowie ich rodzin.

Udało się zgromadzić najlepszych specjalistów z wielu dziedzin prawa oraz obszarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Większość z nich to ci, którzy od lat podkreślają, co wymaga najpilniejszych zmian, jakie rozwiązania sprawdzają się na świecie, jak mógłby wyglądać system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Dziś prezentujemy Państwu efekt ich pracy, czyli komplet wypracowanych materiałów, a więc:

 • projekt Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, tj. nowej ustawy wdrażającej w Polsce Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
 • projekt „ustawy towarzyszącej”, zmieniającej pod kątem zgodności z Konwencją 168 już istniejących ustaw,
 • uzasadnienia do obu projektów ustaw,
 • projekty niezbędnych rozporządzeń,
 • ocenę skutków regulacji (tzw. OSR),
 • analizę ekonomiczną projektu nowej ustawy.

To łącznie ok. 800 stron lektury, lecz nie o ilość tu przecież chodzi. Ta liczba to jedynie zewnętrzny obraz ogromu włożonego wysiłku. To gotowa propozycja zawierająca nowe przepisy dotyczące m.in.:

 • zakazu dyskryminacji,
 • świadczenia kompensacyjnego,
 • mieszkalnictwa ze wsparciem, w tym Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych,
 • Indywidualnego Pakietu Wsparcia,
 • Centrów Niezależnego Życia,
 • Komitetu do spraw Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Urzędu do spraw Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Krajowej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami oraz rad wojewódzkich i powiatowych,

a także zmiany w przepisach dotyczących m.in.:

 • dostępności architektonicznej,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej,
 • dostępności cyfrowej,
 • dostępności w obszarze zdrowia,
 • dostępności w obszarach sportu i kultury,
 • dostępności w obszarze mobilności,
 • problematyki poszanowania domu i rodziny,
 • problematyki przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami,
 • problematyki dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
 • działalności Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • problematyki pomocy społecznej,
 • problematyki udziału w życiu politycznym i publicznym,
 • problematyki edukacji,
 • problematyki zatrudnienia,
 • problematyki ochrony zdrowia psychicznego,
 • problematyki rehabilitacji,
 • problematyki terminologii,
 • a także propozycje zmian w przepisach karnych.

To jednak nie wszystko. Część rozwiązań powstaje poza tym projektem. Czego na tę chwile w ustawie brakuje? Asystencji osobistej, która ma zostać przyjęta jako odrębna ustawa, a także rozwiązań wypracowywanych w ramach dwóch innych projektów: „Aktywni Niepełnosprawni” oraz „Włączenie wyłączonych”, które to rozwiązania w dużej części mają zostać scalone w ramach projektu Ustawy o wyrównywaniu szans lub ustaw towarzyszących.

Wszystkie te rozwiązania zazębiają się i tworzą zręby nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Rzeczywistego wsparcia.

Kolejne elementy projektowanej ustawy są przedmiotem trwających konsultacji społecznych w całym kraju. Już w czwartek, 19 października, w Warszawie odbędzie się spotkanie podsumowujące serię konsultacji społecznych. Zapraszamy!

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

6 logotypów w 2 rzędach. W górnym od lewej: logo Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, orzeł w koronie i napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. W dolnym rzędzie od lewej: loga Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Badań Strukturalnych.