plakat Strażnicy dostępności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 z dnia 02.07.2021 – Trener szkolenia pn. ,,Proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2021 z dnia 02.07.2021

W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polski Związek Głuchych z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usług Trenera szkolenia pn. ,,Proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne”.

 1. Zamawiający:

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie,

ul. Białostocka 4 lok. 2 03-741 Warszawa

KRS: 0000161135 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie),

REGON: 015513370,

NIP: 5252271155.

 1. Tryb zamówienia:
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, z dn. 22.08.2019 r.
 3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Niniejsze zapytanie jest dostępne w biurze Zamawiającego w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 lok. 2, na stronie internetowej Zamawiającego www.pfon.org , jak również w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 5. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 6. Postępowanie dotyczy realizacji projektu „Strażnicy dostępności” realizowanego przez Polski Związek Głuchych pełniący rolę Lidera Projektu oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami pełniące rolę Partnera Projektu, nr projektu POWR.02.16.00-00-0112/20-00; Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych dla postępowania:

    80500000-9 Usługi szkoleniowe

 1. Przedmiot zamówienia i jego opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Trenera szkolenia pn. ,,Proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne”, które zrealizowane będzie online w ramach projektu ,,Strażnicy dostępności”

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Uczestnikami projektu jest 36 pracowników / wolontariuszy z 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia:

 1. Zadaniem trenera jest przeprowadzenie szkolenia pn. ,,Proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne” na podstawie materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy program szkolenia stanowi załącznik nr 2.
 2. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Wykonawcy na spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest omówienie merytoryczne zakresu szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w tym spotkaniu. Dokładny termin spotkania Zamawiający przekaże po wybraniu Wykonawcy.
 3. Szkolenie realizowane jest przez trzy dni, w każdym są przeprowadzone 4 godziny dydaktyczne zajęć plus 10 min. przerwy.
 4. W ramach szkolenia  trener realizuje dodatkowo konsultacje trenerskie, łączna liczba godzin udzielonego wsparcia wynosi 4 godz. dydaktyczne.
 5. Czas trwania zaangażowania trenerskiego wynosi 16 godz. dydaktycznych.
 6. Szkolenie realizowane jest dla grupy, która liczy 12 osób.
 7. Szkolenie będzie zrealizowane w dniach 13, 14 i 16 lipca 2021 r. w godzinach 14:00-17:10.
 8. Zamawiający zapewni aplikację do przeprowadzenia szkolenia online.
 • Miejsce i termin realizacji przedmiotu postępowania

Termin wykonania usługi: lipiec 2021 r., zgodnie z harmonogramem w pkt. IV

Termin związania ofertą wynosi  30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 • Warunki udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wymaganymi w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne) , którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia – dysponują osobą z wykształceniem wyższym  (kserokopia dokumentów).
 2. Posiadają doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca jest w stanie wykazać, iż przeprowadził należycie w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 90 godzin szkoleniowych z zakresu prawa, w tym procesu legislacyjnego i konsultacji społecznych. Wykonawca przedstawi wykaz według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z min. 2 referencjami. Referencje powinny być podpisane przez osobę wystawiającą.
 3. Posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w bezpośredniej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami i/lub organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami – weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 1)
 4. Znajdują się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia – weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 1),
 5. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
 6. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 4).
 7. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Złożenie przez Oferentów nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postepowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 • Sposób przygotowania i składania ofert
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 • Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej, wyrażonej w wartości brutto.
 • Odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zostać złożone na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
 • Oferta powinna zawierać:
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • Wykaz usług – załącznik nr 3,
 • Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 4,
 • Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych – załącznik nr 5,
 • Kopie wymaganych dokumentów
 • Ofertę i załączniki należy złożyć na wzorach udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Oferty należy składać w następujący sposób:
 • elektronicznie, wysyłając skan kompletnej i podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres: biuro@pfon.org W temacie wiadomości należy wpisać: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 01/07/2021 z dnia 02.07.2021”. Zalecane formaty plików PDF lub JPG.  Załączniki ze skanami dokumentów nie powinny przekraczać rozmiaru 20 MB (w przypadku przekroczenia w/w rozmiaru zaleca się podzielenie załączników i przesłanie ich w osobnych plikach, z zastrzeżeniem iż wszystkie muszą nadejść w terminie przyjmowania ofert).
 • Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dokumentami ostatecznymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania dokumentów, jedynie poprawienia oczywistych pomyłek pisarskich i/lub rachunkowych.
 • Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i/lub pomyłki rachunkowej w treści oferty i powiadomi o tym Wykonawcę przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje w ciągu 7 dni od zamknięcia postępowania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przesyłając informację na podane prze Wykonawców adresy e-mail.
 • Termin składania ofert
 • Oferty należy składać do 9 lipca 2021 r. do godz. 24:00.
 • Decydująca jest data wpływu oferty do Zamawiającego.
 • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
 • Kryteria oceny oferty

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria i niewykluczonych w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Cena – 60 punktów;
 2. Doświadczenie w roli trenera szkoleń z zakresu którym objęte jest niniejsze zapytanie – 20 punktów;
 3. Doświadczenie w roli trenera szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami– 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.

 1. Punkty w ramach kryterium ceny przyznaje się według następującego wzoru:

C=C1/C2 * 60 pkt

Gdzie:

C – ilość punktów jakie oferta otrzymuje za kryterium ceny

C1 – cena oferty z najniższą ceną

C2 – cena oferty badanej,

 • Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie w roli trenera z zakresu prawa” przyznaje się w następujący sposób:

wykazanie 90 godzin szkoleniowych – 0 punktów

wykazanie 91-150 godzin szkoleniowych – 10 punktów

wykazanie powyżej 150 godzin szkoleniowych – 20 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. W sytuacji niemożności wynegocjowania stawek odpowiadających stawkom założonym w budżecie projektu Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od podpisania umowy.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Wybór oferty nastąpi w trybie określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” obowiązujących na dzień publikacji zapytania ofertowego.
 • Do postępowania dopuszczone zostaną wyłącznie oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona.
 • Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu oferty).
 • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez Wykonawcę.
 • Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 • Unieważnienie postępowaniaZamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
 • Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad;
 • Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 • Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia niniejszego zapytania (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
  • Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania w każdym czasie, bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
  • Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w/w punktach. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 • Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail: biuro@pfon.org

 • Warunki podpisania umowy:
 • Wykonawca  którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do podpisania umowy. Wykonawca jest złożony treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Warunki zamówień uzupełniających:
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będą usługi podobne do będących przedmiotem zamówienia pierwotnego, tj. usługi informatyczne.
 • Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, w ramach których ustalony zostanie w szczególności zakres zamówienia, termin jego realizacji oraz wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielona na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
 • Uwagi końcowe. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.Dane osobowe osób fizycznych w ramach niniejszego postępowania są przetwarzane na zasadach określonych w załączniku nr 5.

Załączniki: