Zapytanie ofertowe nr U01/2021/POWER/2.6/PFON

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli eksperta z zakresu znajomości aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami i skutków prawnych funkcjonujących rozwiązań, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20, numer projektu POWR.02.06.00-00-0066/21).


Wszelkie informacje odnośnie oferty można znaleźć na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72658?sekcja=ogloszenie