Zapytanie ofertowe nr U03/2021/POWER/2.6/PFON

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli specjalisty do spraw diagnozy dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i efektywności funkcjonujących rozwiązań systemowych, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20, numer projektu POWR.02.06.00-00-0066/21).

Wszelkie informacje odnośnie oferty można znaleźć na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73736