Zapytanie ofertowe nr U05/2021/POWER/2.6/PFON

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na pełnieniu roli Specjalisty posiadającego praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu rozwiązań́ służących wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20, numer projektu POWR.02.06.00-00-0066/21).

Wszelkie informacje odnośnie oferty można znaleźć na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73750