Zapytanie ofertowe – nabór kadry trenerskiej

Postępowanie nr 1/PFON/POWER/2.16/W/2020 nabór kadry trenerskiej do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.

W związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0089/19, (dalej „Projekt”) Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, z siedzibą w Warszawie zaprasza kadrę trenerską do przedstawienia ofert na świadczenie usług szkoleniowych jako trener, kontraktowany na organizację szkoleń w zależności od bieżących potrzeb w ramach Projektu.

I.   Zamawiający

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, z siedzibą w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10, 02-366 Warszawa

KRS: 0000161135

NIP 525-227-11-55

II. Tryb udzielenia zamówienia i miejsce publikacji zapytania ofertowego

Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne w biurze Zamawiającego w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10, na stronie internetowej Zamawiającego www.pfon.org, jak również w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19508

III. Ramowy opis projektu

Celem Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (NGO) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności w zakresie prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych.

Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenia udziału przedstawicieli/-ek NGO w tworzeniu i konsultowaniu polityk publicznych oraz przyczyni się do włączenia idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Działaniem uzupełniającym do planowanych szkoleń będą konsultacje i doradztwo, które pozwolą na dodatkowe, praktyczne wsparcie uczestników projektu z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Dwudniowe szkolenia stacjonarne, prowadzone w różnych regionach kraju, przyczynią się do wzrostu ich wiedzy i świadomości w zakresie znajomości prawa, zasad tworzenia regulacji, stanowienia prawa, w obszarze udziału NGO w procesach legislacyjnych, a co za tym idzie jakości kształtowanych i wdrażanych polityk publicznych.

Każde szkolenie składać się będzie z czterech modułów szkoleniowych, przy czym każdy moduł zaplanowany jest na 4 godziny zegarowe (łącznie 16 godzin zegarowych szkolenia w ciągu dwóch dni). Moduły na poszczególne szkolenia dobrane są dla uczestników spośród dwunastu wcześniej przygotowanych przez ekspertów modułów szkoleniowych obejmujących tematykę: 

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce
 2.  Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami
 3.  Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE
 4.  Prawo gospodarcze i podatkowe w organizacjach pozarządowych
 5.  Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne
 6.  Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym
 7.  Ocena Skutków Regulacji
 8.  Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami?
 9.  Dostępność – prawo i praktyka
 10.  Prawne aspekty zatrudnienia w organizacjach pozarządowych
 11.  Konsultacje publiczne i społeczne w procesie stanowienia prawa
 12.  Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie  

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem:

IV. Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodu CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 – Usługi szkoleniowe.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej (maksymalnie 10 osób) na stanowisko trenera/ki w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i/lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Niniejsze zapytanie obejmuje ogółem maksymalnie 1200 godzin szkoleniowych (zegarowych), ok. 75 grup szkoleniowych (średnio 14-osobowych). Każde ze szkoleń będzie prowadzone przez dwóch trenerów/-ki.

Dla każdej grupy szkolenie będzie obejmowało 4 moduły tematyczne, każdy moduł to 4 godziny zegarowe szkolenia. W zależności od tematyki modułów, część godzin szkoleniowych będzie realizowana przez trenerów/ki zatrudnione u zamawiającego na umowę o pracę.  

Wyboru modułów dla danej grupy szkoleniowej dokonuje Zamawiający w porozumieniu z Partnerem w ramach Projektu, biorąc pod uwagę preferencje uczestników/czek wyrażone w procesie rekrutacji.

Każdy z trenerów musi mieć odpowiednie przygotowanie (wiedzę i doświadczenie) do przeprowadzenia szkoleń przynajmniej z sześciu wyżej wymienionych modułów szkoleniowych, składając w tym zakresie deklarację, o której mowa w dalszej części zapytania.

Zamawiający zapewnia zwrot kosztów podróży służbowej do miejsca prowadzenia szkolenia, wyżywienie oraz jeden nocleg podczas szkolenia.

Do zadań osoby na stanowisku trenera będzie należało:

 1. przygotowanie wraz z drugim trenerem dwudniowych szkoleń w oparciu o materiały wyjściowe przygotowane przez ekspertów na wcześniejszym etapie projektu, złożonych z czterech modułów szkoleniowych, wskazanych przez Zamawiającego,
 2. przeprowadzenie wcześniej przygotowanych szkoleń w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,
 3. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, część szkoleń może przyjąć formę zdalną, a realizacja modułów szkoleniowych może zostać rozłożona na więcej niż 2 dni,
 4. Udział w spotkaniach merytorycznych z twórcami modułów szkoleniowych i innymi trenerami,
 5. Współpraca z ekspertami ds. wsparcia indywidualnego w ramach Projektu,
 6. Współpraca z personelem Zamawiającego w zakresie działań projektowych,
 7. Prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej dotyczącej realizowanych zadań,
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zamawiającego, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający wyłoni nie więcej niż 10 trenerów, którzy z ramienia Zamawiającego będą prowadzić szkolenia.

Zamawiający spośród kadry trenerskiej wyłonionej w ramach niniejszego zapytania ofertowego będzie wybierał trenerów do przeprowadzenia szkoleń w określonym miejscu i czasie, po uprzednim uzyskaniu od trenerów informacji o dostępności i możliwości przeprowadzenia przez nich szkolenia w danym miejscu i czasie.

Zamawiający będzie rozliczał się z trenerem za liczbę faktycznie przeprowadzonych godzin szkoleń.

Okres świadczenia usług szkoleniowych: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zamówienia: na terenie całej Polski w zależności od miejsca organizacji szkolenia, wybieranego po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników.

Trenerzy w dalszej części zapytania określani są jako Wykonawcy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, oraz podmioty dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach (dla każdej osoby):
 2. wykształcenie wyższe.
 3. wiedza merytoryczna z zakresu objętego usługą, w szczególności biegła znajomość uregulowań dotyczących procesu stanowienia prawa na poziomie centralnym i lokalnym, funkcjonowania organizacji pozarządowych, jak również międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 4. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej lub z zakresu polityk publicznych obejmujące minimum 50 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 7 lat.
 5. minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne[1] w działaniach w obszarze niepełnosprawności.
 6. Łączne zaangażowanie zawodowe każdego/-j z trenerów/-ek ze wszystkich źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie
 7. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia warunku w zakresie odpowiedniego potencjału technicznego Wykonawcy.
 8. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca do oferty dołącza dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopię dyplomu ukończenia studiów), dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie szkoleniowe (wykaz przeprowadzonych szkoleń ujęty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie działalności w tematyce osób z niepełnosprawnościami (świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje i inne).

Wykonawca na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 składa deklarację gotowości przeprowadzenia szkoleń z co najmniej sześciu modułów szkoleniowych wymienionych w części III niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy:

 1.  Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym, Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie, osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ POWER;
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3.

 • Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

VII. Sposób przygotowania i składania ofert:

 1. Oferta musi być przedstawiona na załączonym do zapytania wzorze formularza (załącznik nr 1). Do oferty należy dołączyć również:
 2. Załącznik nr 2 – Wzór wykazu wykształcenia i doświadczenia,
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta o spełnianiu wymagań do wzięcia udziału w postępowaniu,
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów,
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym,
 7. Załącznik nr 7 – Obowiązek informacyjny,
 8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (wypełnia wyłącznie wykonawca składający ofertę w imieniu innych osób fizycznych) .
 9. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski.  Oferta oraz wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 10. Oferta oraz każdy inny dokument lub oświadczenie składane w postępowaniu muszą być czytelne i zapisane techniką nieścieralną. W przypadku, gdy oświadczenie lub dokument będą nieczytelne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do ich treści.
 11. Jednostkowa cena za 1 godzinę zegarową szkolenia, tj. 60 min musi być określona w złotych polskich (PLN) brutto.
 12. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty – związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, koszty organizacyjne, koszty udziału w spotkaniach projektowych – jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników (z wyjątkiem tych co do których Zamawiający wprost oświadcza, że je pokrywa). Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
 13. Kwota określona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest kwotą brutto, obejmującą wszelkie narzuty po stronie Wykonawcy, podatki itp. W szczególności w przypadku podatników VAT cena powinna zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy), a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem społecznym, emerytalnym i zdrowotnym, w tym w części leżącej po stronie Zamawiającego (jeśli dotyczy) (nieposiadających ubezpieczeń społecznych itp. z innego tytułu) kwota brutto oznacza kwotę z pełnymi składkami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).
 14. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert lub zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta i w terminie do składania ofert.

VIII. Miejsce i termin składania oferty

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia wiadomości z ofertą e-mailem).

Oferty wg. wzoru podanego w załączeniu należy składać z dopiskiem „Oferta – trener w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, mailowo (forma preferowana) na adres:

biuro@pfon.org

Rozmiar maila (wraz z załącznikami) nie powinien przekraczać 10MB).

IX. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy ocenie ofert bierze pod uwagę dwa kryteria:

1. Kwalifikacji i doświadczenia osoby bezpośrednio świadczącej usługę. Można przyznać max. 65 punktów za wykazanie spełnienia warunków dotyczących wykształcenia i  doświadczenia w zakresie i punktowane jak poniżej:

a) wykształcenie ponad wymagane minimum (punkty się sumują, maks. 35 pkt.):

            – wykształcenie wyższe kierunkowe – prawnicze – 10 punktów

            – wykształcenie wyższe kierunkowe – politologiczne – 5 punktów

            – wykształcenie wyższe kierunkowe – socjologiczne – 5 punktów

            – studia podyplomowe z zakresu prawa, politologii lub socjologii – 5 punktów

            – doktorat z zakresu prawa, politologii lub socjologii – 10 punktów,

b) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej lub z zakresu polityk publicznych ponad wymagane minimum (jedna opcja do wyboru, maks. 20 pkt):

            – obejmujące od 100 do 150 godzin szkoleń – 10 punktów,

            – obejmujące powyżej 150 do 200 godzin szkoleń – 15 punktów,

            – obejmujące powyżej 200 godzin szkoleń– 20 punktów,

c) Doświadczenie z udziału w ciałach doradczych lub konsultacyjnych dot. tematyki osób z niepełnosprawnościami – 10 punktów.

Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplom/dyplomy ukończenia studiów), wykaz zrealizowanych szkoleń, udziału w ciałach doradczych lub konsultacyjnych i dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy/ działalności w organizacji pozarządowej działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (zaświadczenie, kopie umów, itp.).

W przypadku wykonawców składających ofertę dla więcej niż jednego/-j trenera/-ki, punkty dodatkowe będą liczone w formule średniej arytmetycznej z punktacji dla każdej osoby  wg wzoru:

(p1+p2+…+pn)/N=liczba punktów

Gdzie:

N –    łączna liczba Trenerów/-ek, wskazana przez Wykonawcę,

pi, gdzie i=<1…n>) – punktacja dla i-tego Trenera/-ki wskazanego przez Wykonawcę.

2. Cenę, za którą można przyznać maks. 35 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

————————————————– x 35 = punktacja kryterium „cena oferty”.

Cena badanej oferty brutto.

Wybrane zostaną oferty tych Wykonawców (obejmujące nie więcej niż 10 trenerów/ek), które uzyskają łącznie najwyższą liczbę punktów.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

X. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w uzasadnionych przypadkach, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
 3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
 4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy.
 5. Jeżeli cena w ofercie wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jeżeli cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie, w tym do przedstawienia dowodów na okoliczność, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 5, nie złożył wyjaśnień w zakreślonym terminie albo jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z przedstawionymi dowodami nie dają podstaw do stwierdzenia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
 7. Oferta zostanie odrzucona również jeżeli:
 8. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 9. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 10. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 12. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 13. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 • Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest złoty polski (PLN).
 1. Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, liczony od daty upływu terminu składania ofert. Wskazany termin związania ofertą przestanie być obowiązujący przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym tylko w przypadku otrzymania informacji od Zamawiającego o zawarciu umowy w przedmiocie zamówienia z innym podmiotem bądź informacji o unieważnieniu postępowania bądź zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie, bez możliwości żądania odszkodowania przez Oferenta, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że ustały przesłanki uzasadniające wykonanie zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji w przypadku gdy wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów ale jednocześnie wskazana cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XI. Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty. Zawarcie umowy.

 1. Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o  wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania na stronie Bazy Konkurencyjności.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisuje umowę/y z wybranym/i Wykonawcą/ami.

XII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy (w tym zamówień uzupełniających), w stosunku do treści Zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
  1. z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
  1. z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie o czas jej występowania;
  1. na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta – maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
  1. z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
  1. polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);
  1. na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu – o uzgodniony okres;
  1. konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi czynnikami, leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe do dnia 30 czerwca 2022 r.
  1. w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 20 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020;
  1. przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji, zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej – uczestników projektu, co spowoduje zmianę zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększenia liczby osób biorących udział w szkoleniu;
  1. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy danemu Trenerowi/-ce w przypadku niskiej jakości wykonywanej przez Trenera/-kę usługi lub innego rodzaju nienależytej realizacji umowy przez Trenera/-kę. Trener/-ka będzie mógł wypowiedzieć umowę Zamawiającemu w przypadku zwłoki Zamawiającego w wypłacie wynagrodzenia za realizację szkoleń;
  1. w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt. a i pkt. b powyżej.

XIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Krzysztof Kurowski

e-mail: krzysztof.kurowski@pfon.org

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Załączniki:

 1. Załącznik 1 – Wzór formularza oferty (wypełnia i podpisuje Wykonawca),
 2. Załącznik nr 2 – Wzór wykazu doświadczenia (wypełnia i podpisuje każdy/-a z Trenerów/-ek zgłoszonych w postępowaniu ofertowym),
 3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (wypełnia i podpisuje Wykonawca),
 4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wypełnia i podpisuje każdy/-a z Trenerów/-ek zgłoszonych w postępowaniu ofertowym),
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów (wypełnia i podpisuje każdy/-a z Trenerów/-ek zgłoszonych w postępowaniu ofertowym),
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym (wypełnia i podpisuje każdy/-a z Trenerów/-ek zgłoszonych w postępowaniu ofertowym),
 7. Załącznik nr 7 – Obowiązek informacyjny (wypełnia i podpisuje każdy/-a z Trenerów/-ek zgłoszonych w postępowaniu ofertowym),
 8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (wypełnia i podpisuje wyłącznie wykonawca, który przekazuje dane innych osób fizycznych zamawiającemu) .

[1] Działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób z Niepełnosprawnościami potwierdzone w jej statucie.