Wraca tytuł Ambasadora / Ambasadorki Konwencji. Zgłoś kandydata lub kandydatkę!

W tym roku wraca tytuł Ambasadora / Ambasadorki Konwencji. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami kandydatom i kandydatkom aktywnie działającym na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatek i kandydatów do tytułu Ambasadora i Ambasadorki Konwencji poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2023 r.

Zasady przyznawania tytułu „Ambasadora / Ambasadorki Konwencji” w 2023 roku

Cel

Tytuł „Ambasadora / Ambasadorki Konwencji” przyznawany jest osobom/instytucjom w celu uhonorowania ich za szczególne dokonania na rzecz wdrażania i popularyzowania w Polsce Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dorobku Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Inicjatorzy

Wyróżnienie zostało ustanowione przez organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce zaangażowane w organizację Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Tryb przyznawania tytułu

  1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić każda osoba/organizacja związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, tj. m.in. organizacje społeczne i ich członkowie, same osoby z niepełnosprawnościami, ich przyjaciele, członkowie rodzin, przedstawiciele instytucji itd.
  2. Zgłoszenia laureatów poprzednich edycji plebiscytu oraz samodzielne zgłoszenia swojej kandydatury nie będą przyjmowane.
  3. Kapituła rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej przesłane drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy do dnia 10 listopada 2023 r.
  4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata, uzasadnienie kandydatury zawierające opis działalności, podejmowanych inicjatyw i innych podstaw zgłoszenia nominacji do tytułu. Do wniosku mogą być załączone także adresy internetowe, wycinki prasowe, rekomendacje, filmy i inne dokumenty ilustrujące działalność kandydata. Zgłoszenie powinno również zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej kandydata.
  5. O przyznaniu tytułu decyduje Kapituła, w skład której wchodzą osoby wybrane przez Radę Kongresu, spośród osób rekomendowanych przez organizacje zaangażowane w organizację Kongresu.
  6. Kapituła wybierze między 3 a 5 wyróżnionych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła może zwiększyć lub zmniejszyć tę liczbę. Od decyzji Kapituły nie można się odwołać.
  7. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się w dn. 29 listopada 2023 roku w Warszawie.
  8. Lista wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz w mediach społecznościowych.
  9. Kandydata, któremu w danym roku nie przyznano wyróżnienia, można zgłosić do wyróżnienia w kolejnym roku.
  10. W innych sprawach, które nie zostały zawarte w niniejszych zasadach, decyduje Kapituła.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych kandydatów oraz osób zgłaszających do tytułu „Ambasadora / Ambasadorki Konwencji” jest Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 lok. 2, numer KRS: 0000161135.

Dane zbierane są z uwagi na charakter wyróżnienia i będą przetwarzane jedynie w celach przyznania tytułu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości wręczenia wyróżnienia. Dane przechowywane będą do końca trwania inicjatywy przyznawania tytułu. Administrator może przekazać dane tylko instytucjom i podmiotom do tego uprawnionym przepisami prawa. Kandydat ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uzna, że podczas przetwarzania jego danych naruszone zostały przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@pfon.org.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres: biuro@pfon.org