Ogromna sala plenarna Parlamentu Europejskiego, widok z tyłu sali. Na pierwszym planie w ławach poselskich siedzą osoby na wózkach elektrycznych, w tle ławy pełne ludzi

PFON organizatorem polskiej delegacji do V Parlamentu Europejskiego Osób z Niepełnosprawnościami

731 uczestników z 29 państw zgromadził V Parlament Europejski Osób z Niepełnosprawnościami, który 23 maja 2023 r. miał miejsce w Brukseli. 70-osobowej polskiej delegacji przewodziło Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Szeroki korytarz we wnętrzu Parlamentu Europejskiego. Polska delegacja, w tym osoby niewidome i na wózkach, idzie korytarzem.
Pokaźna część polskiej delegacji zmierza do sali obrad

– Motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w różnorodności” oznacza, że każdy musi mieć możliwość zaangażowania się w nasz europejski projekt – mówiła Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, otwierając wydarzenie. – Podejmując decyzje, musimy uwzględnić wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. W tym celu musimy usunąć bariery. Mówimy o jednej piątej naszej populacji! Nasze prawa nie mogą być tylko formalne, muszą być rzeczywiste. Nasza Europa musi być inkluzywna i dostępna dla wszystkich.

Pierwszy Parlament Europejski Osób z Niepełnosprawnościami miał miejsce w 1993 roku, kolejne odbywały się w latach 2003, 2012 i 2017. Tradycyjnie miał miejsce w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

– To wydarzenie jest ważne podwójnie – mówił o piątej edycji Yannis Vardakastanis, przewodniczący Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, organizatora wydarzenia. – Goszcząc ruch osób z niepełnosprawnościami w Parlamencie Europejskim, w domu unijnej demokracji, Parlament uznaje je za osoby, które muszą mieć coś do powiedzenia i w pełni korzystać ze swoich praw politycznych. Ponadto przewodnicząca i Parlament Europejski uznali znaczenie w pełni inkluzywnej przyszłości, która jest zgodna z naszym mottem: „Nic o nas bez nas”.

Wnętrze sali obrad Parlamentu Europejskiego. Widok polskich delegatów zajmujących kilka rzędów siedzeń.
Licząca 70 osób polska delegacja była najliczniejszą reprezentacją krajów Unii Europejskiej

Trzy główne tematy

Na posiedzenie V Parlamentu złożyły się przede wszystkim trzy panele dyskusyjne.

Pierwszy, z udziałem m.in. Věry Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości, oraz Emily O’Reilly, Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich, koncentrował się na kwestiach obejmujących prawo do głosowania, dostępność transportu i budynków oraz planowaną do wdrożenia Europejską Kartę Niepełnosprawności (EU Disability Card).

W drugim panelu skupiono się na edukacji włączającej, zatrudnieniu, sposobach radzenia sobie z rosnącymi obecnie w całej Europie kosztami utrzymania i zagrożeniu ubóstwem, a także szansach na zapewnienie wszystkim osobom z niepełnosprawnościami możliwości niezależnego życia. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Marc Angel, wiceprzewodniczący Europarlamentu, a także Helena Dalli, europejska komisarz ds. równości.

Ważne pytania

Po każdym panelu dyskusyjnym głos mogli zabrać delegaci, a także europosłowie.

W tle ogromna sala obrad Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Kurowski siedzi w słuchawkach za pulpitem.
W imieniu polskiej delegacji podczas V Parlamentu Europejskiego Osób z Niepełnosprawnościami głos zabrał dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący PFON i polskiej reprezentacji

– Kontynuując wątek ubóstwa, poruszony podczas ostatniej sesji, w kontekście niepełnosprawności trzeba zwrócić uwagę na powiązanie kwestii ubóstwa z podmiotowością osoby z niepełnosprawnością – podkreślił w swojej wypowiedzi dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący PFON i polskiej delegacji. – Mówię to w kontekście debaty, która toczy się w Polsce, w której argumentem przeciw podmiotowości jest walka z ubóstwem rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym warto zadać następujące pytania:

 • Czy podmiotowość osoby z niepełnosprawnością może być ograniczana w imię zwalczania ubóstwa ich rodzin?
 • Czy wsparcie finansowe powinno być kierowane do osoby z niepełnosprawnością, czy jej rodziny?
 • Czy można wpychać całą rodzinę w otchłań ubóstwa tylko dlatego, że jeden z jej członków jest osobą z niepełnosprawnością?
 • Czy osoba z niepełnosprawnością i jej rodzina mogą normalnie funkcjonować bez odpowiednich usług zapewnianych przez państwo?
 • Czy usługa asystencji osobistej nie powinna być oczywistością dla osób jej potrzebujących, by móc prowadzić niezależne życie?
 • Czy można tworzyć prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami bez ich udziału?

Myślę, że te pytania zadają sobie reprezentanci wszystkich państw. Wydaje się, że potrzebujemy jasnego stanowiska w tych kwestiach, bez pozostawiania miejsca na wątpliwości i interpretacje. Czy to możliwe? Na pewno silny europejski ruch osób z niepełnosprawnościami jest w stanie podjąć się takiego wyzwania – zakończył dr Kurowski.

Manifest w sprawie wyborów

W trzecim panelu omówiono reakcję Unii Europejskiej na ostatnie kryzysy, takie jak katastrofa klimatyczna, pandemia COVID-19 i rosyjska agresja na Ukrainę, pod kątem praw osób z niepełnosprawnościami. Udział wzięli m.in. Janez Lenarčič, unijny komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej, a także Wałerij Suszkewycz, przewodniczący Narodowego Zgromadzenia Osób Niepełnosprawnych Ukrainy.

W tle ogromna sala obrad Parlamentu Europejskiego. Na pierwszym planie tłumaczka polskiego języka migowego tłumaczy siedzącym polskim delegatkom
Głuchym delegatom z naszego kraju PFON zapewnił tłumaczenie w polskim języku migowym

Podczas całodziennej debaty delegaci przyjęli także „Manifest Europejskiego Forum Niepełnosprawności w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024”. W Manifeście, z którym w całości można się zapoznać na stronie European Disability Forum, podkreślono m.in. konieczność:

 1. zagwarantowania udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym i publicznym Unii Europejskiej,
 2. realizacji Unii Równości dla osób z niepełnosprawnościami, której kompasem jest Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami,
 3. zapewnienia, że Europa będzie bardziej społecznie sprawiedliwa,
 4. zapewnienia dostępności – umożliwienia swobodnego przemieszczania się w Europie,
 5. ochrony osób z niepełnosprawnościami w Europie i poza nią.

Przyjazd osób z niepełnosprawnościami z państw UE był możliwy dzięki posłom do Parlamentu Europejskiego, którzy zapewnili finansowanie. Polskich delegatów wsparli: Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Andrzej Halicki, Elżbieta Kruk, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Sylwia Spurek i Witold Waszczykowski.

Organizatorem wyjazdu polskiej delegacji było Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. W jej składzie znaleźli się m.in. reprezentanci: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Kół w Gdańsku i Ostródzie, Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia, Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, Fundacji Inne Spojrzenie, Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Stowarzyszenia Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych SUITA, Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Fundacji Potrafię Pomóc, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych czy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”.

Grupowe zdjęcie kilkudziesięciu osób, tj. polskiej delegacji

Zdjęcia: Tomasz Przybyszewski/PFON