Obszerna, wysoka sala wypełniona ludźmi, którzy słuchają panelistów

Uchwała kończąca VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 15 listopada 2022 r.

My, Uczestnicy i Uczestniczki VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

  1. Żądamy po raz kolejny pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia i dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, w tym osób wymagających najbardziej intensywnego wsparcia!
  2. Żądamy ujednolicenia i przyjęcia konwencyjnego modelu orzekania o niepełnosprawności!
  3. Żądamy stworzenia warunków do realizacji prawa do edukacji włączającej!
  4. Żądamy zapewnienia możliwości korzystania z usług rynku pracy w celu utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami!
  5. Żądamy systemowego – ustawowego – uregulowania asystencji osobistej urzeczywistniającej podmiotowość osób z niepełnosprawnościami!
  6. Żądamy systemowego – ustawowego – finansowania zindywidualizowanego pakietu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w taki sposób, żeby usługi były gwarantowane, a osoba z niepełnosprawnością miała możliwość wyboru usługodawcy!
  7. Żądamy jak najszybszego wdrożenia systemu wspieranego podejmowania decyzji!
  8. Żądamy ustawowego uregulowania możliwości porozumiewania się za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)!
  9. Żądamy uwzględnienia w procesie wdrażania Konwencji standardów konwencyjnych odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych!
  10. Nic o nas bez nas!