plakat Strażnicy dostępności

Zapytanie ofertowe – web crawler

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PFON/POWER/2.16/S/2020 z dnia 31.12.2020

W związku z realizacją projektu „Strażnicy dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00,(dalej „Projekt”) przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie zaprasza do przedstawienia ofert na usługę informatyczną zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia .

 1. Zamawiający:

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie,

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 10, 00-366 Warszawa,

KRS: 0000161135 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie),

REGON: 015513370,

NIP: 5252271155.

 1. Tryb zamówienia:
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, z dn. 22.08.2019 r.
 3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Niniejsze zapytanie jest dostępne w biurze Zamawiającego w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 10, na stronie internetowej Zamawiającego www.pfon.org , jak również w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 5. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 6. Postępowanie dotyczy realizacji projektu „Strażnicy dostępności” realizowanego przez Polski Związek Głuchych pełniący rolę Lidera Projektu oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami pełniące rolę Partnera Projektu, nr projektu POWR.02.16.00-00-0112/20-00; Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych dla postępowania:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

 1. Przedmiot zamówienia i jego opis:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia narzędzia internetowego umożliwiającego automatyzację i zwiększenie efektywności procesu monitorowania tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie dostępności w stosunku do 120 witryn/portali internetowych, zwanego dalej Narzędziem internetowym.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Miejsce i termin realizacji przedmiotu postępowania

Zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca ma oddać Zamawiającemu przedmiot umowy. W ciągu 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego projektu realizacji funkcjonalności Narzędzia internetowego, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Miejscem realizacji zamówienia jest Warszawa.

 • Warunki udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wymaganymi w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca jest w stanie wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi informatyczne polegające na zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu portalu, aplikacji lub programu komputerowego. Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych należycie usług informatycznych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z referencjami. Referencje powinny być podpisane przez osobę wystawiającą.
 • Znajdują się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia – weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 4),
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 4),
 • nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo– weryfikacja na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 5).
 • Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków – Wykonawca ma dołączyć do oferty pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem części zamówienia i zakresu czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.
 • Niezłożenie wraz z ofertą jednego z powyższych dokumentów bądź informacji, wymienionych w niniejszym rozdziale, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 • Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Złożenie przez Oferentów nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postepowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

 • Sposób przygotowania i składania ofert
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 • Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej, wyrażonej w wartości brutto.
 • Odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zostać złożone na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
 • Oferta powinna zawierać:
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • Wykaz usług – załącznik nr 3,
 • Oświadczenia Wykonawcy  dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,
 • Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 5,
 • Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący załącznik nr 6,
 • Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych – załącznik nr 7,
 • Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (wypełnia wyłącznie wykonawca składający ofertę w imieniu innych osób fizycznych) – załącznik nr 8,
 • kopie wymaganych dokumentów  wskazaną w punkcie VIII.
 • Ofertę i załączniki należy złożyć na wzorach udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Oferty należy składać w następujący sposób:
 • elektronicznie, wysyłając skan kompletnej i podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres: biuro@pfon.org. W temacie wiadomości należy wpisać: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/PFON/POWER/2.16/S/2020 z dnia 31.12.2020”. Zalecane formaty plików PDF lub JPG.  Załączniki ze skanami dokumentów nie powinny przekraczać rozmiaru 20 MB (w przypadku przekroczenia w/w rozmiaru zaleca się podzielenie załączników i przesłanie ich w osobnych plikach, z zastrzeżeniem iż wszystkie muszą nadejść w terminie przyjmowania ofert).
 • Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą dokumentami ostatecznymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania dokumentów, jedynie poprawienia oczywistych pomyłek pisarskich i/lub rachunkowych.
 • Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki pisarskiej i/lub pomyłki rachunkowej w treści oferty i powiadomi o tym Wykonawcę przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje w ciągu 7 dni od zamknięcia postępowania na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przesyłając informację na podane prze Wykonawców adresy e-mail.
 • Termin składania ofert
 1. Oferty należy składać do 14.01.2021 do godz. 16:00.
 2. Decydująca jest data wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
 • Kryteria oceny oferty
 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria i niewykluczonych w oparciu o poniższe kryteria:
 2. Cena – 60 punktów;
 3. Wymiar godzinowy wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego średnio w skali miesiąca – 20 punktów;
 4. Przedłużenie gwarancji na wykonane narzędzie internetowe – 20 punktów.
 5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100.
 6. Punkty w ramach kryterium ceny przyznaje się według następującego wzoru:

C=C1/C2 * 80 pkt

Gdzie:

C – ilość punktów jakie oferta otrzymuje za kryterium ceny

C1 – cena oferty z najniższą ceną

C2 – cena oferty badanej,

 • Punkty w ramach kryterium „Wymiaru godzinowego wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego w skali miesiąca” przyznaje się w następujący następującego sposób:

do 2 godzin wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego w skali miesiąca – 0 punktów

ponad 2 godziny – 4 godziny wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego w skali miesiąca – 5 punktów;

ponad 4 godziny – 6 godzin wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego w skali miesiąca – 10 punktów;

ponad 6 godziny – 8 godzin wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego w skali miesiąca – 15 punktów;

ponad 8 godzin wsparcia technicznego po uruchomieniu Narzędzia internetowego w skali miesiąca – 20 punktów.

Niewykorzystane godziny wsparcia i obsługi z danego miesiąca przechodzą na następny/e miesiąc/e.

 • Punkty w ramach kryterium „Przedłużenie gwarancji na Narzędzie internetowe przez Wykonawcę” przyznaje się w następujący następującego sposób:

nieprzedłużenie gwarancji (tj. gwarancja podstawowa 24 miesiące) – 0 punktów

Przedłużenie gwarancji o 6 miesięcy (tj. łącznie do 30 miesięcy) – 10 punktów

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy (tj. łącznie do 36 miesięcy) – 15 punktów

Przedłużenie gwarancji o 18 miesięcy (tj. łącznie do 42 miesięcy) – 20 punktów

Zamawiający wskazuje, że wymaga od Wykonawców w każdym wypadku co najmniej 24 miesięcy gwarancji.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. W sytuacji niemożności wynegocjowania stawek odpowiadających stawkom założonym w budżecie projektu Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od podpisania umowy.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Wybór oferty nastąpi w trybie określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” obowiązujących na dzień publikacji zapytania ofertowego.
 • Do postępowania dopuszczone zostaną wyłącznie oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych, zostanie odrzucona.
 • Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu oferty).
 • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez Wykonawcę.
 • Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 • Unieważnienie postępowania
 1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, w szczególności jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
 2. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad;
 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia niniejszego zapytania (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
  1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania w każdym czasie, bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
  1. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w/w punktach. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
 • Sposób porozumiewania się z Zamawiającym
 • Wszelkie pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail: biuro@pfon.org.
 • Warunki podpisania umowy:
 • Wykonawca  którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do podpisania umowy. Wykonawca jest związany treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6.

 • Warunki zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w zakresie sposobu realizacji zamówienia, terminów realizacji zamówienia, wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia/skrócenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych, wystąpienia siły wyższej, wprowadzeniem obostrzeń o charakterze epidemiologicznym lub związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 • W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
 • Warunki zamówień uzupełniających:
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będą usługi podobne do będących przedmiotem zamówienia pierwotnego, tj. usługi informatyczne.
 • Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, w ramach których ustalony zostanie w szczególności zakres zamówienia, termin jego realizacji oraz wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielona na podstawie odrębnych umów pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
 • Uwagi końcowe. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.Dane osobowe osób fizycznych w ramach niniejszego postępowania są przetwarzane na zasadach określonych w załączniku nr 7 i 8.

Załączniki: