Członkowie PFON

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Członek pełny PFON. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1991 r. Kontynuuje działania rodziców skupionych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1963 r. Zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie całego kraju funkcjonuje 150 kół terenowych, które prowadzą 280 różnego rodzaju placówek dla ok. 17 tys. osób, organizują turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne oraz inne imprezy i przedsięwzięcia rehabilitacyjne dla kilkudziesięciu tysięcy beneficjentów.


Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych

Członek pełny PFON. Związek istnieje od 1946 roku. Zrzesza osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania Związku jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszystkich sprawach życiowych. PZG obejmuje swoją działalnością około 100 tys. członków i podopiecznych. Prowadzi około 120 ośrodków rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.


Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Członek pełny PFON. Federacja powstała w 1999 roku. Skupia organizacje zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz z całej Polski. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług oraz możliwości korzystania z pełni praw obywatelskich. Jej celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie udziału tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Członek pełny PFON. Sejmik działa od 1994 roku – początkowo jako Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a od 1998 r. pod obecną nazwą. Sejmik jest związkiem kilkudziesięciu stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Prowadzi działania integrujące i wspierające środowiska i organizacje osób niepełnosprawnych, reprezentuje ich interesy wobec władz państwowych i samorządowych.


Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Członek pełny PFON. Sejmik jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych zainteresowanych sprawami osób niepełnosprawnych. Zrzesza 29 organizacji z Wrocławia i okolic. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wrocław. Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.


Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Członek pełny PFON. Powstał w 2001 r., a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 19 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkami wspierającymi KSON jest ponad 25 organizacji, osób prawnych i fizycznych.


Logo Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Członek pełny PFON. Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami działa od 2016 roku jako związek stowarzyszeń. Zrzesza obecnie 19 organizacji pozarządowych statutowo działających w obszarach wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Celem Sejmiku jest integracja i wspieranie podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim w ramach sieci skoordynowanej współpracy. Organizacje członkowskie na co dzień czynnie włączają się w tworzenie oraz realizację polityk publicznych, od wielu lat utrzymując dialog z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi jednostkami administracji publicznej. Nierzadko w ich szeregach działają same osoby z niepełnosprawnościami. Stąd przekonanie Sejmiku o jego wyjątkowej wartości wiedzy i doświadczeń, które angażuje w zmianę sytuacji tej grupy oraz jej otoczenia w naszym regionie i kraju.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Członek zwyczajny PFON. Organizacja prowadzącą kompleksowy, ogólnopolski program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z największymi ograniczeniami związanymi z niepełnosprawnością. Program FAR został stworzony przez osoby z niepełnosprawnościami i w dużej mierze realizowany jest przez instruktorów FAR – osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, współpracujących ze specjalistami z wykształceniem kierunkowym związanym z pracą z osobami z niepełnosprawnościami (fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze, psycholodzy, pedagodzy etc.). Fundacja ma ogólnopolska strukturę posiadającą oddziały we wszystkich województwach.


Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia

Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Członek zwyczajny PFON. Think-tank łączący osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zajmujący się prawem do Niezależnego Życia zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami. 


logo FIRR

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Członek zwyczajny PFON. Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego powstała w 2003 r., a jej misją jest przede wszystkim zapewnienie równych szans osobom z niepełnosprawnościami. FIRR prowadzi szkolenia świadomościowe i przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i cyfrowej. Organizuje kursy i szkolenia zwiększające kwalifikacje i kompetencje osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jest partnerem w wielu projektach międzynarodowych.


Fundacja Inne Spojrzenie

Członek zwyczajny PFON. Fundacja Inne Spojrzenie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Swoje cele realizuje przez wspieranie rozwoju, rozwijanie potencjału edukacyjnego, artystycznego i osobistego, ułatwianie startu w dorosłe życie oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Istotną grupą docelową są dzieci i młodzież skupione w harcerskich drużynach Nieprzetartego Szlaku w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, w pieczy zastępczej, dla których uczestnictwo w społeczności harcerskiej jest najlepszą formą rehabilitacji społecznej.


Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Członek zwyczajny PFON. Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości to idealne miejsce dla kandytatów, studentów i absolwentów z niepełnosprawnością. Organizuje wyjazdy, szkolenia, staże, a także zapewnia wsparcie psychologiczne. Od 2008 roku organizują DŻAMPA – niezwykły obóz dla osób z niepełnosprawnościami, z którego oferty skorzystało do tej pory ponad 800 osób. Zajmują się adaptacją książek dla osób z dysfunkcją wzroku, nie tylko akademickich. Specjalizujemy się w audytach budynków, audytach cyfrowych i komunikacyjno-informacyjnych.


Logo Fundacji Aprobata

Fundacja „APROBATA”

Członek zwyczajny PFON. Fundacja „APROBATA” została powołana 7 stycznia 2019 r. Prowadzi działania w zakresie w ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opiekunów – ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na choroby reumatyczne. Prowadzimy inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym oraz polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania maja na celu wspieranie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez skuteczną rehabilitację oraz wyrównywanie szans. Wspieramy podmioty instytucji publicznych we wdrażaniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Logo Fundacja TUS

Fundacja TUS

Członek stowarzyszony PFON. Fundacja postała w 1993 r., działa na rzecz niezależności osób z niepełnosprawnością i ich równości we wszystkich przejawach codziennego życia. Zajmuje się badaniem dostępność przestrzeni publicznej i ją upowszechnianiem. Szkoli urzędników/urzędniczki, bibliotekarki/bibliotekarzy i dzieci w szkołach, bo zmiana zaczyna się w ludzkich głowach.


Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Stowarzyszenie Mówić bez Słów

Członek stowarzyszony PFON. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” powstało w 1999 r. Działa na terenie całego kraju. Jego celem jest propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.


Fundacja Eudajmonia

Członek stowarzyszony PFON. Fundacja Eudajmonia powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr. εὐδαίμων eudaimon – szczęśliwy, dosł. mający dobrego ducha). Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Projekty i akcje adresowane są do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia. W swoich działaniach Fundacja stawia na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Włącza się w działania lobbingowe i rzecznicze. Kreuje działania lokalne i aktywnie w nich uczestniczy.


Logo Stowarzyszenia Krok za krokiem. Elementami loga są: głowa dziecka, obrys kształtu serca i czerwona róża

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Członek stowarzyszony PFON. Od 1990 roku wspiera osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny we wszystkich dziedzinach życia, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Organizacja prowadzi unikatową w regionie południowo-wschodniej Polski, profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tworzy kolejne brakujące elementy w systemie wsparcia, m.in. wczesne wspomaganie, mieszkalnictwo wspierane, opiekę wytchnieniową, wsparcie asystenta, a także rozwija i promuje komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC).


Logo Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Laski. W logo dłonie otaczają w geście ochrony osobę z białą laską

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Członek stowarzyszony PFON. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach od ponad 100 lat otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Prowadzi m.in. przedszkola, szkoły, kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, biblioteki, czytelnie, wydawnictwa, zakłady opieki zdrowotnej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, a także działalność naukową i badawczą, kursy dla nauczycieli, rehabilitację zawodową i społeczną oraz wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób niewidomych.


Fundacja Aktywizacja

Członek stowarzyszony PFON. Fundacja Aktywizacja działa od 1990 roku. Zbudowała efektywny, kompleksowy model wsparcia, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie. Dzięki temu Fundacja wprowadza rocznie nawet 1000 osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy w całej Polsce. Jest również aktywna w procesach rzeczniczych – działając w wielu ciałach dialogu na poziomie krajowym i regionalnym, współpracując z podmiotami z sektora pozarządowego, administracji i biznesu buduje świadomość i współtworzy rozwiązania służące rozwojowi konwencyjnego, otwartego i inkluzywnego rynku pracy w naszym kraju. Fundacja założyła i koordynuje do dziś Grupę ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do wdrożenia zasad dostępności do polityki spójności, oraz Sieć Otwarty Rynek Pracy 2.0, zrzeszającą wiodące organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.