Członkowie PFON

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Członek pełny PFON. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1991 r. Kontynuuje działania rodziców skupionych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1963 r. Zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie całego kraju funkcjonuje 150 kół terenowych, które prowadzą 280 różnego rodzaju placówek dla ok. 17 tys. osób, organizują turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne oraz inne imprezy i przedsięwzięcia rehabilitacyjne dla kilkudziesięciu tysięcy beneficjentów.


Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych

Członek pełny PFON. Związek istnieje od 1946 roku. Zrzesza osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania Związku jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszystkich sprawach życiowych. PZG obejmuje swoją działalnością około 100 tys. członków i podopiecznych. Prowadzi około 120 ośrodków rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.


Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Członek pełny PFON. Federacja powstała w 1999 roku. Skupia organizacje zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz z całej Polski. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług oraz możliwości korzystania z pełni praw obywatelskich. Jej celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie udziału tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Członek pełny PFON. Sejmik działa od 1994 roku – początkowo jako Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a od 1998 r. pod obecną nazwą. Sejmik jest związkiem kilkudziesięciu stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Prowadzi działania integrujące i wspierające środowiska i organizacje osób niepełnosprawnych, reprezentuje ich interesy wobec władz państwowych i samorządowych.


Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Członek pełny PFON. Sejmik jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych zainteresowanych sprawami osób niepełnosprawnych. Zrzesza 29 organizacji z Wrocławia i okolic. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wrocław. Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.


Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Członek pełny PFON. Powstał w 2001 r., a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 19 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkami wspierającymi KSON jest ponad 25 organizacji, osób prawnych i fizycznych.


Logo Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Członek pełny PFON. Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami działa od 2016 roku jako związek stowarzyszeń. Zrzesza obecnie 19 organizacji pozarządowych statutowo działających w obszarach wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Celem Sejmiku jest integracja i wspieranie podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim w ramach sieci skoordynowanej współpracy. Organizacje członkowskie na co dzień czynnie włączają się w tworzenie oraz realizację polityk publicznych, od wielu lat utrzymując dialog z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi jednostkami administracji publicznej. Nierzadko w ich szeregach działają same osoby z niepełnosprawnościami. Stąd przekonanie Sejmiku o jego wyjątkowej wartości wiedzy i doświadczeń, które angażuje w zmianę sytuacji tej grupy oraz jej otoczenia w naszym regionie i kraju.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Członek zwyczajny PFON. Organizacja prowadzącą kompleksowy, ogólnopolski program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z największymi ograniczeniami związanymi z niepełnosprawnością. Program FAR został stworzony przez osoby z niepełnosprawnościami i w dużej mierze realizowany jest przez instruktorów FAR – osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, współpracujących ze specjalistami z wykształceniem kierunkowym związanym z pracą z osobami z niepełnosprawnościami (fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze, psycholodzy, pedagodzy etc.). Fundacja ma ogólnopolska strukturę posiadającą oddziały we wszystkich województwach.


Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia

Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

Członek zwyczajny PFON. Think-tank łączący osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zajmujący się prawem do Niezależnego Życia zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami. 


logo FIRR

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Członek zwyczajny PFON. Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego powstała w 2003 r., a jej misją jest przede wszystkim zapewnienie równych szans osobom z niepełnosprawnościami. FIRR prowadzi szkolenia świadomościowe i przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i cyfrowej. Organizuje kursy i szkolenia zwiększające kwalifikacje i kompetencje osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jest partnerem w wielu projektach międzynarodowych.


Fundacja Inne Spojrzenie

Członek zwyczajny PFON. Fundacja Inne Spojrzenie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Swoje cele realizuje przez wspieranie rozwoju, rozwijanie potencjału edukacyjnego, artystycznego i osobistego, ułatwianie startu w dorosłe życie oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Istotną grupą docelową są dzieci i młodzież skupione w harcerskich drużynach Nieprzetartego Szlaku w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, w pieczy zastępczej, dla których uczestnictwo w społeczności harcerskiej jest najlepszą formą rehabilitacji społecznej.


Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości

Członek zwyczajny PFON. Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości to idealne miejsce dla kandytatów, studentów i absolwentów z niepełnosprawnością. Organizuje wyjazdy, szkolenia, staże, a także zapewnia wsparcie psychologiczne. Od 2008 roku organizują DŻAMPA – niezwykły obóz dla osób z niepełnosprawnościami, z którego oferty skorzystało do tej pory ponad 800 osób. Zajmują się adaptacją książek dla osób z dysfunkcją wzroku, nie tylko akademickich. Specjalizujemy się w audytach budynków, audytach cyfrowych i komunikacyjno-informacyjnych.


Logo Fundacji Aprobata

Fundacja „APROBATA”

Członek zwyczajny PFON. Fundacja „APROBATA” została powołana 7 stycznia 2019 r. Prowadzi działania w zakresie w ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opiekunów – ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na choroby reumatyczne. Prowadzimy inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym oraz polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Nasze działania maja na celu wspieranie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez skuteczną rehabilitację oraz wyrównywanie szans. Wspieramy podmioty instytucji publicznych we wdrażaniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Logo Fundacji Mocarzy. Litera A w wyrazie Mocarzy to dwóch pięściarzy podczas walki.

Fundacja Mocarzy

Członek zwyczajny PFON. „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają” – myśl ta doskonale oddaje ducha Fundacji Mocarzy. Organizacji powołanej i rozwijanej przez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności psychofizycznej celem tworzenia rozwiązań zwiększających życiową samodzielność osób z wysokim poziomem potrzeby wsparcia. Poprzez syntezę technologii, usług wzajemnego wsparcia oraz ekonomii społecznej, zespół Fundacji Mocarzy dąży do zaoferowania narzędzi otwierających ekspresję, kreatywność i MOC nieskrępowanego wyboru tym, którzy dzisiaj w powszechnej świadomości społecznej ocenami są jako niezdolni do niezależnego życia.


Logo Fundacji im. Helen Keller. Po lewej nazwa fundacji, po prawej rysunek przedstawiający twarz Helen Keller.

Fundacja im. Helen Keller

Członek zwyczajny PFON. Fundacja im. Helen Keller to połączenie doświadczenia, kwalifikacji, pasji, dużej szczypty czynnika ludzkiego, oraz wiary w normalność codzienności i to, że mamy na nią wpływ. To społeczność. Ludzie, których poznaliśmy w różnych okolicznościach w całym swoim życiu, a szczególnie od 2008 roku, od kiedy to byliśmy zaangażowani w działania Pomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Przekazujemy wiedzę i pomysły, szkolimy siebie i innych, szukamy nowych rozwiązań, przełamujemy stereotypy i mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy w to, że różnorodność nie jest przeszkodą ani wykluczeniem. Swoimi działaniami staramy się udowadniać te założenia na co dzień. Mamy świadomość, że stopniowo następują pozytywne zmiany i też chcemy mieć w tym swój wkład. W końcu, jak mówiła Helen Keller, „Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania”.


Logo Fundacja TUS

Fundacja TUS

Członek stowarzyszony PFON. Fundacja postała w 1993 r., działa na rzecz niezależności osób z niepełnosprawnością i ich równości we wszystkich przejawach codziennego życia. Zajmuje się badaniem dostępność przestrzeni publicznej i ją upowszechnianiem. Szkoli urzędników/urzędniczki, bibliotekarki/bibliotekarzy i dzieci w szkołach, bo zmiana zaczyna się w ludzkich głowach.


Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Stowarzyszenie Mówić bez Słów

Członek stowarzyszony PFON. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów” powstało w 1999 r. Działa na terenie całego kraju. Jego celem jest propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.


Fundacja Eudajmonia

Członek stowarzyszony PFON. Fundacja Eudajmonia powstała w 2007 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że osobisty rozwój prowadzi do szczęścia (z gr. εὐδαίμων eudaimon – szczęśliwy, dosł. mający dobrego ducha). Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces. Projekty i akcje adresowane są do wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, status społeczny czy stan zdrowia. W swoich działaniach Fundacja stawia na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Włącza się w działania lobbingowe i rzecznicze. Kreuje działania lokalne i aktywnie w nich uczestniczy.


Logo Stowarzyszenia Krok za krokiem. Elementami loga są: głowa dziecka, obrys kształtu serca i czerwona róża

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Członek stowarzyszony PFON. Od 1990 roku wspiera osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny we wszystkich dziedzinach życia, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Organizacja prowadzi unikatową w regionie południowo-wschodniej Polski, profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tworzy kolejne brakujące elementy w systemie wsparcia, m.in. wczesne wspomaganie, mieszkalnictwo wspierane, opiekę wytchnieniową, wsparcie asystenta, a także rozwija i promuje komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC).


Logo Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Laski. W logo dłonie otaczają w geście ochrony osobę z białą laską

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Członek stowarzyszony PFON. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach od ponad 100 lat otacza osoby niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Prowadzi m.in. przedszkola, szkoły, kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, biblioteki, czytelnie, wydawnictwa, zakłady opieki zdrowotnej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, a także działalność naukową i badawczą, kursy dla nauczycieli, rehabilitację zawodową i społeczną oraz wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób niewidomych.


Logo Fundacji Aktywizacja

Fundacja Aktywizacja

Członek stowarzyszony PFON. Fundacja Aktywizacja działa od 1990 roku. Zbudowała efektywny, kompleksowy model wsparcia, który uwzględnia zarówno potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców oferujących zatrudnienie. Dzięki temu Fundacja wprowadza rocznie nawet 1000 osób z niepełnosprawnościami na otwarty rynek pracy w całej Polsce. Jest również aktywna w procesach rzeczniczych – działając w wielu ciałach dialogu na poziomie krajowym i regionalnym, współpracując z podmiotami z sektora pozarządowego, administracji i biznesu buduje świadomość i współtworzy rozwiązania służące rozwojowi konwencyjnego, otwartego i inkluzywnego rynku pracy w naszym kraju. Fundacja założyła i koordynuje do dziś Grupę ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do wdrożenia zasad dostępności do polityki spójności, oraz Sieć Otwarty Rynek Pracy 2.0, zrzeszającą wiodące organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.