Członkowie PFON

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Członek pełny PFON. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1991 r. Kontynuuje działania rodziców skupionych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 1963 r. Zrzesza rodziców i przyjaciół dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie całego kraju funkcjonuje 150 kół terenowych, które prowadzą 280 różnego rodzaju placówek dla ok. 17 tys. osób, organizują turnusy rehabilitacyjno-rekreacyjne oraz inne imprezy i przedsięwzięcia rehabilitacyjne dla kilkudziesięciu tysięcy beneficjentów.


Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych

Członek pełny PFON. Związek istnieje od 1946 roku. Zrzesza osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Celem działania Związku jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszystkich sprawach życiowych. PZG obejmuje swoją działalnością około 100 tys. członków i podopiecznych. Prowadzi około 120 ośrodków rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych oraz około 70 ośrodków rehabilitacji i diagnozy dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.


Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

Członek pełny PFON. Federacja powstała w 1999 roku. Skupia organizacje zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz z całej Polski. Dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług oraz możliwości korzystania z pełni praw obywatelskich. Jej celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie udziału tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki

Członek pełny PFON. Sejmik działa od 1994 roku – początkowo jako Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a od 1998 r. pod obecną nazwą. Sejmik jest związkiem kilkudziesięciu stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z terenu Lublina i województwa lubelskiego. Prowadzi działania integrujące i wspierające środowiska i organizacje osób niepełnosprawnych, reprezentuje ich interesy wobec władz państwowych i samorządowych.


Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Członek pełny PFON. Sejmik jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych zainteresowanych sprawami osób niepełnosprawnych. Zrzesza 29 organizacji z Wrocławia i okolic. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Wrocław. Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.


Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Członek pełny PFON. Powstał w 2001 r., a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 19 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Członkami wspierającymi KSON jest ponad 25 organizacji, osób prawnych i fizycznych.


Logo Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

Członek pełny PFON.


Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia

Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia

Członek zwykły PFON. Think-tank łączący osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zajmujący się prawem do Niezależnego Życia zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.  


Logo Fundacja TUS

Fundacja TUS

Członek stowarzyszony PFON. Od 1993 roku działamy na rzecz niezależności osób z niepełnosprawnością. Badamy dostępność przestrzeni publicznej i ją upowszechniamy. Pracujemy bo wierzymy, że dostępność może stać się faktem! Szkolimy urzędników/czki, bibliotekarki/rzy i dzieci w szkołach, bo zmiana zaczyna się w ludzkich głowach. Ważna jest dla nas równość we wszystkich przejawach codziennego życia.


Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Stowarzyszenie Mówić bez Słów

Członek stowarzyszony PFON. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”  powstało w 1999 r. Działa na terenie całego kraju. Jego celem jest propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie.