Należymy do

Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EDF)

logo EDF

Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF) jest międzynarodową organizacją parasolową o charakterze non-profit, zrzeszającą 100 krajowych organizacji osób z niepełnosprawnościami i międzynarodowych organizacji różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami.

EDF działa w skali ogólnoeuropejskiej. Jednocześnie wspiera organizacje krajowe, pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji i problemów. Polskę w EDF reprezentuje Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. PFON był partnerem EDF w projekcie „Budowanie kompetencji w 10 krajach akcesyjnych”.

Celem powołania w 1996 r. EDF była promocja społecznych i ekonomicznych praw osób niepełnosprawnych, a także doprowadzenie do wyrównywania ich szans w społeczeństwie poprzez wpływanie na działalność wszystkich unijnych instytucji i przyjmowane przez nie strategie działania. Chodzi o zmianę postrzegania i traktowania osób z niepełnosprawnościami: z pasywnych odbiorców pomocy społecznej na niezależnie i aktywnie żyjących obywateli, którzy mają takie same prawa jak pozostali.

Misją EDF jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełni możliwości korzystania z praw człowieka i z praw obywatelskich. Swą misję EDF wypełnia poprzez angażowanie się w kształtowanie i realizowanie polityki Unii Europejskiej dotyczącej niepełnosprawności.

Reprezentująca ponad 80 mln niepełnosprawnych obywateli Europy EDF realizuje swe cele we współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

Prezydentem EDF jest Yannis Vardakastanis (Grecja). Siedzibą organizacji jest Bruksela.

KONTAKT:
European Disability Forum www.edf-feph.org
Avenue des Arts 7-8, B-1210 Brussels
info@edf-feph.org
+32 2 329 00 59


Koalicja Równych Szans

Logo Koalicja Równych Szans

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami od kwietnia 2010 roku należy do Koalicji Równych Szans – nieformalnej platformy skupiającej pozarządowe organizacje eksperckie działające na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji.


Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

Logo Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zrzesza organizacje, które od 2001 roku aktywnie działają na rzecz promowania i rozwoju zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy w Polsce. Integruje środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym, wskazuje na potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami wżycie gospodarcze i społeczne kraju oraz działa z godnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami.
Popularyzuje wiedzę i standardy w zakresie zatrudnienia wspomaganego wśród instytucji, organizacji i przedstawicieli biznesu. Promuje i wdraża standardy europejskiego zatrudnienia wspomaganego.