Monitoring dostępu do funduszy Unii Europejskiej

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają wielkie znaczenie dla poprawy sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Ważne jest, by środowiska te mogły korzystać z nich w sprawiedliwym stopniu, a także by środki te zostały „skonsumowane” przez projekty, które będą tworzyć rzeczywiste przesłanki dla aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dla równoprawnego włączania ich w główny nurt życia społecznego i gospodarczego.

Cykl raportów „Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” jest opracowywany w ramach akcji monitoringu społecznego podjętej przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych na początku 2009 roku. Jej celem jest zbieranie i analizowanie ilościowych i jakościowych informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII (tj. komponentu regionalnego) PO KL.

Akcja, poza monitoringiem, obejmuje prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej adresowanej do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie środków unijnych, aby podejmowały one niezbędne decyzje i przedsięwzięcia zwiększające stopień wykorzystania środków unijnych w projektach służących integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, dla poprawy jakości ich życia .

Akcja monitoringowa jest kluczowym elementem prowadzonej przez PFON kampanii informacyjnej na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych.

Zadanie realizuje Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON.

RAPORT NR 1/2009

Dokument zawiera analizę informacji dotyczących wykorzystywania środków publicznych dla potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL. Obejmuje analizę procesu składania i selekcji projektów w PO KL w konkursach ogłoszonych od stycznia 2007 do grudnia 2008 roku. 


RAPORT NR 2/2009

Raport monitoruje wszystkie projekty złożone w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych od stycznia 2007 do sierpnia 2009 roku. Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych – złożone i przyjęte do realizacji – są analizowane na tle ogółu projektów, które złożono w konkursach ogłoszonych w ramach monitorowanych Poddziałań. 


RAPORT NR 3/2009

Materiał podsumowuje działania prowadzone przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON w roku 2009 w ramach akcji monitoringu społecznego dotyczącego dostępu środowisk osób niepełnosprawnych do funduszy strukturalnych. Raport przedstawia dane o projektach, które zostały złożone w konkursach rozstrzygniętych od stycznia 2007 do grudnia 2009 roku, a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowanych w latach 2008–2009. Raport zawiera także wnioski z analizy zebranych danych. 


RAPORT NR 1/2010 (4)

Dokument przedstawia dane o projektach, które zostały złożone w konkursach rozstrzygniętych od stycznia 2007 r. do sierpnia 2010 r. 


RAPORT NR 2/2010 (5)

Raport przedstawia dynamikę zmian, jakie zachodziły w latach 2007-2009 w zakresie realizacji projektów dotyczących zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego POKL.


RAPORT NR 3/2010 (6)

Materiał podsumowuje działania prowadzone przez Zespół Ewaluacji i Monitoringu PFON w latach 2009-2010 w ramach akcji monitoringu społecznego dotyczącego dostępu środowisk osób niepełnosprawnych do funduszy strukturalnych. Raport przedstawia dane o projektach złożonych w konkursach rozstrzygniętych od stycznia 2007 do grudnia 2010 r., a ponadto dane o projektach systemowych adresowanych do środowisk osób niepełnosprawnych, realizowanych w latach 2008-2010. Raport zawiera także wnioski z analizy zebranych danych.


WNIOSKI I REKOMENDACJE

Ważnym elementem prowadzonej przez PFON kampanii informacyjnej na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych było zorganizowanie debaty publicznej poświęconej wynikom monitoringu. Debatę przeprowadzono w czwartym kwartale 2009 r. podczas sześciu specjalnych konferencji (Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, Lublin).

Opracowanie „Kampania informacyjna na rzecz sprawiedliwego udziału środowisk osób niepełnosprawnych w absorpcji funduszy strukturalnych. Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie dyskusji przeprowadzonej w toku 6 spotkań regionalnych (listopad – grudzień 2009)” przedstawia zgłoszone w toku konferencji wnioski i opracowane na ich podstawie rekomendacje.