Projekt „Uczmy się!”

„Uczmy się! – Opracowanie modułów szkoleniowych dotyczących niepełnosprawności dla kadr instytucji kształcenia zawodowego i wyższego” to projekt realizowany przez dziewięć organizacji z ośmiu krajów: Estonii, Grecji, Islandii, Litwy, Łotwy, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Liderem projektu jest Litewskie Forum Osób Niepełnosprawnych (LNF).

Partnerzy LNF w projekcie:

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie dostępności kształcenia zawodowego i wyższego dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza kształcenia zawodowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W szczególności, projekt ma przyczynić się do:

  • zmniejszenia różnic w wynikach nauki uczniów i studentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
  • rozwinięcia kompetencji nauczycieli osób dorosłych i szkoleniowców;
  • poprawy dostępu do kształcenia ustawicznego i szkoleń zawodowych, w tym dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt będzie nawiązywał do wyników projektu zrealizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci pn. „Rekomendacje dla włączającej edukacji wyższej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami”, który zakończył się w lipcu 2015 roku. Rezultaty tego projektu zostaną wykorzystane jako podstawa do opracowania modułów szkoleniowych.

Wiele z tych rekomendacji oraz zaleceń dotyczy kwestii dostępności środowiska fizycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jednak sama budowa ramp, wind, czy przystosowanych toalet nie wystarczy, by wpłynąć na zmianę podejścia osób odpowiedzialnych i zaangażowanych w kształcenie zawodowe i wyższe.

Spotkania i rozmowy pomiędzy organizacjami osób niepełnosprawnych a przedstawicielami instytucji kształcenia zawodowego i wyższego ukazują, jak wielką lukę w wiedzy należy wypełnić m.in. w zakresie: organizacji procedur kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych; procesu nauki osób z niepełnosprawnościami; sposobu, w jaki należy dostarczać nauczanych treści oraz podstawowych informacji o toku kształcenia uczniów / studentów z niepełnosprawnościami; organizacji usług wspomagających dla uczniów/studentów z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia sprzętu i odpowiednich technologii asystujących. Badania, spotkania i dyskusje z ekspertami oraz pracownikami naukowymi pokazują, że ośrodki kształcenia zawodowego i wyższego są obecnie w dużym stopniu zainteresowane rozwijaniem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do kształcenia. Projekt ten ma zapewnić rozwiązania i wiedzę potrzebną do realizacji tych celów.

Najważniejsze elementy modułów, skierowanych do pracowników instytucji kształcenia zawodowego i wyższego oraz ich kadry kierowniczej, będą więc dotyczyły:

  1. sposobu przygotowania procedur kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz procesu nauki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
  2. budowania świadomości wśród pracowników (wykładowców, personelu administracyjnego, kadry kierowniczej) oraz uczniów/studentów, jak z szacunkiem traktować, nauczać i zwracać się do osób z niepełnosprawnościami.

Sposoby wykorzystania modułów szkoleniowych, które będą rezultatami projektu:

  1. organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami będą mogły organizować szkolenia dla ośrodków zajmujących się kształceniem zawodowym i wyższym;
  2. ośrodki zajmujące się kształceniem zawodowym i wyższym będą mogły organizować szkolenia dla swojej kadry i studentów/uczniów;
  3. jako obowiązkowy element programu kształcenia przyszłych nauczycieli i szkoleniowców.

Partnerska współpraca w ramach projektu stworzy okazję do wzajemnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między partnerami z Europy Wschodniej i Zachodniej oraz zidentyfikowania tych praktyk, które w największym stopniu przyczyniają się do włączenia młodych osób z niepełnosprawnościami w kształcenie zawodowe i wyższe, a jednocześnie pozwalają im na integrację społeczną w trakcie i po zakończeniu nauki.

English version of this article here / Angielska wersja tego artykułu dostępna tutaj.