Strażnicy dostępności

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych w okresie 01.11.2020 r. – 31.07.2022 r. realizują projekt pn. ,,Strażnicy dostępności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

W projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 36 pracowników i wolontariuszy 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia wspierające prowadzenie monitoringu.

Realizowane zadania w ramach projektu opierają się na wypracowanej w ramach partnerstwa metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Zadania obejmują:

Opracowanie narzędzi
a) portal internetowy: monitoringdostepnosci.pl
b) listy sprawdzające stosowanie dostępności (check-listy)
c) newsletter
d) analityczne roboty internetowe
Szkolenia pracowników/wolontariuszy organizacji pozarządowych
a) Szkolenie: proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne
b) Szkolenie: zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
c) Warsztat: metodologia monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępność.
Mentoring i doradztwo dla organizacji pozarządowych – wdrożenie metodologii
a) wsparcie Mentora, którego zadaniem jest wdrożenie wspólnie z organizacją metodologii monitoringu
b) Doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa – 40 godz. wsparcia dla organizacji
Opracowanie poradnika: Monitoring dostępności.
Konferencja: Strażnicy dostępności.


Kontakt w Polskim Języku Migowym SKYPE

Zgłoszenie potrzeby zapewnienia dostępności informacji o projekcie dla osób ze szczególnymi potrzebami: biuro@pfon.org

Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Nazwa projektu: Strażnicy dostępności

Beneficjent: Polski Związek Głuchych (Lider), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Partner)

Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 31.07.2021 r.

Wartość projektu: 840 217,50 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.