Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery” w ramach inkluzywnej pomocy humanitarnej przygotowanej przez European Disability Forum oraz finansowanej ze środków CBM.

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowych potrzeb oraz usług wynikających z niepełnosprawności kobietom, mężczyznom i dzieciom z niepełnosprawnościami z Ukrainy oraz towarzyszącym im osobom dotkniętym skutkami wojny.

Do podstawowych potrzeb należą dostępna ewakuacja, transport, schronienie, żywność, środki medyczne oraz wsparcie finansowe.

Usługi wynikające z niepełnosprawności obejmują urządzenia wspomagające, żywienie i leki specjalistyczne, pomoc osobistą.

W ramach projektu wsparciem zarówno finansowym, jak i informacyjnym zostaną objęte organizacje pozarządowe, które włączają się w pomaganie osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy.

English version

Flaga Wielkiej Brytanii

We have launched the project 'Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery’ as part of the inclusive humanitarian response prepared by the European Disability Forum and funded by CBM.

The project aims to provide access to basic needs and disability-based services to women, men and children with disabilities from Ukraine and those accompanying them affected by the war.

Basic needs include accessible evacuation, transport, shelter, food, medical supplies and financial support.

Services resulting from disability include assistive devices, nutrition and specialised medicines, personal assistance.

The project will provide both financial and information support to NGOs that are involved in helping people with disabilities from Ukraine.

Українська версія

Flaga Ukrainy

Ми розпочали реалізацію проєкту «Ukraine crisis: disability inclusive response and recovery» в рамках інклюзивної гуманітарної допомоги, підготовленої всеєвропейською парасольковою організацією “European Disability Forum” та фінансованої міжнародною християнською організацією “CBM”.

Мета проєкту – забезпечити доступ до базових потреб і послуг, пов’язаних з неповносправністю, для жінок, чоловіків та дітей з інвалідністю з України, а також супроводжуючих їх осіб, які постраждали від війни.

Базові потреби включають доступну евакуацію, транспорт, прихисток, їжу, медикаменти та фінансову підтримку.

До послуг, пов’язаних з неповносправністю, належать допоміжні засоби, дієтичне харчування та спеціалізовані медичні препарати, а також персональна допомога.

У рамках проєкту буде надано як фінансову, так і інформаційну підтримку неурядовим організаціям, які допомагають людям з інвалідністю з України.