Od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami realizowało projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość […]