Ukraine war: OPD led disability inclusive response and recovery (Phase 2)

Ten finansowany przez CBM projekt ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami i prowadzonych przez nie organizacji (OPD), by nie zostały same w obliczu swojej reakcji na kryzys spowodowany wojną w Ukrainie.

Od kwietnia 2022 r. do czerwca 2023 r. European Disability Forum (EDF) i Christian Blind Mission (CBM) współpracowały przy realizacji pierwszej fazy projektu mającego na celu zaspokojenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotkniętych wojną w Ukrainie. Projekt ten został przedłużony. Etap drugi trwa od lipca 2023 r. do grudnia 2024 r.

Projekt skoncentrowany jest na Ukrainie, Mołdawii i Polsce. Działania są realizowane przez członków EDF z tych krajów, przy międzynarodowym wsparciu na poziomie europejskim ze strony organizacji członkowskiej EDF na Łotwie oraz Inclusion Europe.

Cel ogólny

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i prowadzonych przez nie organizacji (OPD), by nie zostały same w obliczu swojej reakcji na kryzys spowodowany wojną w Ukrainie.

Cele szczegółowe

  • Długofalowe wzmocnienie ruchu osób z niepełnosprawnościami, by mógł lepiej reagować na potrzeby spowodowane kryzysami humanitarnymi.
  • Zapewnienie włączenia osób z niepełnosprawnościami w szerszy wymiar pomoc humanitarnej i procesów odbudowy.
  • Zajęcie się najpilniejszymi potrzebami wszystkich osób z niepełnosprawnościami we współpracy z organizacjami osób z niepełnosprawnościami (OPD).

Partnerzy projektu


English version

Flaga Wielkiej Brytanii

This project – funded by CBM – aims to ensure persons with disabilities and their representative organizations (OPDs) are not left behind in the response and recovery of the Ukrainian crisis.

From April 2022 until June 2023, the European Disability Forum (EDF) and the Christian Blind Mission (CBM) collaborated on Phase 1 of a project to address the needs of persons with disabilities impacted by the war in Ukraine. This project has been extended, with Phase 2 running from July 2023 until December 2024.

The geographical scope now focuses on Ukraine, Moldova and Poland. Activities are being implemented by EDF members in these countries, with international support at the European level from the EDF member organisation in Latvia and Inclusion Europe.

Overall objective

To ensure persons with disabilities and their representative organizations (OPDs) are not left behind in the response and recovery of the Ukrainian crisis.

Specific objectives

  • Strengthen the disability movement in the long term to better respond to humanitarian needs.
  • Ensure disability inclusion in the wider humanitarian response and reconstruction.
  • Address immediate needs of all persons with disabilities in collaboration with organizations of persons with disabilities (OPDs).

Project partners